Vedtægter

Vedtægter for Erhvervsskolelederne i Djøf

18. april 2018

Godkendt på den stiftende generalforsamling den 28. september 2004 og revideret på de ordinære generalforsamlinger den 21. marts 2006, den 16. marts 2011,  den 21. marts 2012 og den 31. marts 2014 og 18. april 2018.

§ 1. Navn

Foreningens navn er: Erhvervsskolelederne i Djøf.

Acronym: EiD

§ 2. Formål og virke

FORMÅL
Foreningens formål er at varetage det enkelte medlems interesser for så vidt angår ansættelses-, løn- og pensionsforhold. Foreningens formål er endvidere at deltage aktivt i arbejdet for medlemmernes generelle økonomiske, administrative, arbejdsmæssige og pensionsmæssige interesser. I den forbindelse vil foreningen bistå medlemmerne i lokale forhandlinger om ledernes vilkår samt varetage medlemmernes juridiske interesser.

Disse mål søges blandt andet nået ved:

  • Gennem Djøf at bistå medlemmerne i lokale forhandlinger om lederes vilkår
  • At bistå oprettelse af lokale klubber
  • At udsende medlemsinformation og afholde medlemsmøder
  • At samarbejde med andre skolelederorganisationer, nationalt og internationalt
§ 3. Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer ansat i lederstillinger på institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdoms- og voksenuddannelser i Danmark.

§ 4. Ind- og udmeldelse

Optagelse i foreningen finder sted, når skriftlig begæring om medlemskab af EiD og Djøf er meddelt til foreningerne.

Udmeldelse af foreningen skal ske med én måneds varsel til udgangen af et kvartal.

Et medlem, der fratræder sit lederjob, udmeldes af EiD og har ikke ret til tilbagebetaling af kontingent eller andel af eventuel formue. Ledige medlemmer kan dog fortsætte deres medlemskab i ledighedsperioden.

Medlemmer, som pensioneres eller går på efterløn fra et lederjob på en erhvervsskole, kan fortsætte medlemsskabet. Generalforsamlingen kan fastsætte et særligt kontingent for denne medlemsgruppe, seniorgruppen.

Seniormedlemmerne har taleret men ikke stemmeret på generalforsamlingen

Modarbejder et medlem foreningens vedtægter eller medlemsinteresser, kan vedkommende ekskluderes.

Det ekskluderede medlem kan forlange eksklusionen behandlet på den førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil den ekskluderede har adgang og taleret under sagens behandling.

§ 5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert andet år i lige årstal inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt eller elektronisk til medlemmerne senest 6 uger før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før denne. Rettidigt indsendte forslag udsendes til medlemmerne og skal være disse i hænde senest 8 dage, før generalforsamlingen afholdes.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende faste punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
5. Handlingsplan for foreningens virke i det kommende år
6. Indkomne forslag
7. Budget for de næste 2 år samt fastsættelse af kontingent
_______________________________________________________________

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i valggrupperne

8. Valg af bestyrelsesrepræsentanter og suppleanter (fra 2016: Meddelelse om valg af bestyrelsesmedlemmer i grupperne af øverste ledere og øvrige ledere)
9. Valg af formand
10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
11. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis det begæres.

Opstilling af kandidater på generalforsamlingen kræver pågældendes accept, enten ved personligt fremmøde på generalforsamlingen eller ved skriftlig accept, som forelægges dirigenten.

Såfremt der ved valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter m.fl. er flere kandidater end der skal vælges, anvendes altid skriftlig afstemning.

Ved afstemninger sker vedtagelse ved simpelt stemmeflertal.

Til ændring af nærværende vedtægter kræves dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer afgives herfor.

Et hvert stemmeberettiget medlem kan i tilfælde af forfald, afgive stemmefuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan dog kun repræsentere 5 personlige fuldmagter, noteret på navn og skole.

Valg til bestyrelsen i 2014

Bestyrelsen vælges for en 2 årig periode efter nugældende regler, se § 7

Valg til bestyrelsen Fra 2016

Bestyrelsen sammensættes af to grupper: En gruppe, repræsenterende øverste ledere og en gruppe for øvrige ledere.

Gruppen af øverste ledere vælger blandt sine egne på valggruppemøde på generalforsamlingen fire medlemmer plus 2 suppleanter til bestyrelsen. Udpegningen sker for en 2 årig periode.

 

Gruppen af øvrige vælger blandt sine egne på valggruppemøde på generalforsamlingen fire medlemmer plus 2 suppleanter til bestyrelsen. Udpegningen sker for en 2 årig periode.

I forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen indkaldes samtidig til de to nævnte valggruppemøder med regler for opstilling og valg af kandidater.

Formanden vælges i et frit valg blandt alle de på valggruppemøderne valgte bestyrelsesmedlemmer.

Næstformanden udpeges af og blandt bestyrelsesmedlemmerne i den gruppe, som formanden ikke kommer fra.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 1 måned efter begæringens fremsættelse og indkaldes med mindst 14 dages varsel, ledsaget af dagsorden for generalforsamlingen.

§ 7. Bestyrelsen

fra 2014 til 2016
Stk. 1
EiD ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, bestående af den på generalforsamlingen valgte formand, samt yderligere 7 medlemmer, hvoraf mindst én skal være øverste leder.

Herudover vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Den særlige repræsentant for øverste ledere vælges på generalforsamlingen af de fremmødte i denne gruppe, jf. pkt. 9 i dagsordenen for generalforsamlingen.

Formand, næstformand og det enkelte bestyrelsesmedlems valgperiode er 2 år.

Bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanter vælges for 2 år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, sekretær.

fra 2016 og frem

EiD ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, 4 fra hver valggruppe, bestående af formand og næstformand samt yderligere 6 medlemmer.

Herudover vælges 2 suppleanter pr. valggruppe samt 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Det enkelte bestyrelsesmedlems valgperiode er 2 år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer og sekretær.

Stk. 2 Næstformanden træder i formandens sted, når formanden er forhindret. Kassereren fører regnskab, og sekretæren udfærdiger referat af alle møder. Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren.

Bestyrelsen er foreningens ansvarlige ledelse og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Ved afstemninger, hvor der er stemmelighed, tæller formandens, eller i hans sted næstformandens, stemmer dobbelt.

Bestyrelsen træffer de nødvendige beslutninger om valg samt indstillinger af repræsentanter til diverse udvalg.

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden. Foreningens daglige ledelse består af et formandskab, bestående af formand og næstformand.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af 2/3 af bestyrelsen.

Stk. 3 På generalforsamlingen fastsættes vederlag for formand og næstformand for den kommende valgperiode. Vederlaget udgør 100.000 kr. hhv. 50.000 kr. for formand hhv. næstformand.

§ 8. Kontingent

Budget og kontingent for de kommende 2 år fastsættes på generalforsamlingen.

§ 9. Regnskab

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december, og regnskabet revideres hvert år til bestyrelsens godkendelse og for begge år på generalforsamlingen

Foreningens regnskab føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt kassebog/regneark, og kassereren foretager udbetalinger fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter regler for anbringelse af foreningens midler.

Regnskabet revideres af de valgte revisorer, der til enhver tid kan foretage kasseeftersyn. Meddelelser om sådanne eftersyn skal tilføres revisionsprotokollen. Foreningens årsregnskab slutrevideres af et registreret eller statsautoriseret revisionsfirma valgt af bestyrelsen.

§ 10. Opløsning af foreningen

Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves et flertal blandt de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Der må maximalt være 2 måneder mellem generalforsamlingerne.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler gå til fremme af erhvervsskolelederes uddannelse og udviklingsmuligheder efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. I tilfælde af sammenlægning overføres foreningens midler til den fortsættende forening.

Medlemmerne har hverken i opløsnings- eller sammenlægningssituationen krav på nogen del af foreningens midler.

§ 11. Ikrafttræden

Nærværende vedtægter for foreningen EiD er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. september 2004. Vedtægterne er tilpasset og revideret på de ordinære generalforsamlinger den 21. marts 2006, den 16. marts 2011, den 31. marts 2014 og 18. april 2018.

Appendiks

Overgangsordninger:

I perioden 2014 til 2016 etableres en overgangsordning, hvor EiD’s bestyrelse bliver suppleret med 2 repræsentanter, udpeget/valgt af Handelsskolelederne og 1 fra SOSU skolelederne.

I overgangsperioden skal der være 2 næstformænd en udpeget/valgt af bestyrelsen og en udpeget/valgt af HL og SOSU.

 

Comments are closed.