EiD Nyhedsbrev August 2019

Kære medlem

 

Velkommen tilbage fra ferie, og med optankede batterier.

 

Nu kom vi så langt, og jeg gætter på, at mange af Jer er spændte på, hvorledes cheflønsaftalen bliver taget i brug rundt omkring i landet.

Det var i hvert fald den oplevelse, jeg fik af kursusdeltagerne på forhandlingskurset forleden. DJØF webinar om samme emne 9. august blev hurtigt fuldtegnet med de 100 pladser, så interessen er stor.

 

Set fra min stol rummer Cheflønsaftalen ud over en ny mulighed for lokal løndannelse baseret på konkrete lokale forhold og ikke kun skolestørrelse også en række nyskabelser, som vi skal forholde os til. Et eksempel er muligheden for at skifte de mange lønelementer - både faste og variable med én forhandlet løn, og det er god nyskabelse.

 

God læselyst - husk Du er altid velkommen til at foreslå nye temaer og kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål.
 

Nyt bestyrelsesmedlem
 


Flemming Bornemann indtræder i bestyrelsen i stedet for Jens Porsgaard,
som er stoppet på Hansenberg. 

Flemming er uddannelseschef på IBC og vi glæder os til samarbejdet med Flemming.
 

Kursus i forhandling for direktører i Erhvervsskolelederne i DJØF
 

Bestyrelsen gennemførte forhandlingskursus for direktører/forstandere d. 8. august i Middelfart, hvor 14 direktører deltog.
 

Mads Kiergaard Larsen tog os gennem både forhandlingsprincipper med udgangspunkt i den nye cheflønsaftale, ligesom vi gennemførte en række konkrete forhandlingsøvelser.

Det er mit indtryk, at alle fik noget konstruktivt og brugbart med hjem forud for vores mulige kontraktforhandlinger ude på skolerne, og at deltagerne er bedre rustet til kommende forhandlinger.

 

Bestyrelsen vil senere på året planlægge tilsvarende medlemskurser med fokus på mellemlederne.

Flere medlemmer har efterspurgt gode råd i forbindelse med konkrete fusioner men også teoretisk mulige.

På den baggrund har bestyrelsen udarbejdet et kort notat med gode råd. Du er naturligvis velkommen til at supplere, for notatet er sikkert ikke fuldt dækkende. 

Hvad gør du som medlem,
hvis din skole er på vej ind i en fusion


Erhvervsskolelederne anbefaler, at du altid kontakter Djøf
for en vurdering af situationen, hvis din skole skal fusioneres.

Du kan kontakte Afdelingen for Offentlige Chefer
på telefon 33 95 97 00 eller e-mail djoef@djoef.dk

 
 

Kære medlem

 

Oplever du at befinde dig i den situation, at din skole er på vej ind i en fusion, står du sikkert med flere spørgsmål, hvad du som leder skal være opmærksom på i forbindelse med en kommende fusion.

Samtidig vil der kunne opstå konkrete juridiske og overenskomstmæssige spørgsmål til, hvad en fusion betyder for skolen og den enkelte medarbejder.

Set ud fra Erhvervsskoleledernes perspektiv, er det først og fremmest skolens ledelses opgave at skabe en god proces, når det er en realitet, at skolen skal fusionere. En god proces er efter vore opfattelse præget af en åben og ærlig dialog, så alle udfordringer bliver vendt og håndteret.
For at imødekomme det behov, der kan opstå for vejledning ved en fusion, har vi her forsøgt så overskueligt som muligt at give svar på, hvordan og til hvem du kan henvende dig til i Djøf.
 
Virksomhedsoverdragelsesloven
Ved fusioner gælder lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, jf. Virksomhedsoverdragelsesloven § 1. Det centrale princip i loven er at en erhverver umiddelbart indtræder i overdragers rettigheder og forpligtelser over for medarbejderne med hensyn til løn og øvrige ansættelsesvilkår. Det vil sige kollektiv overenskomst og aftaler, herunder også lokale aftaler (eksempelvis den lokale arbejdstidsaftale) og kutymer (eksempelvis kutymer vedrørende fridage ved særlige lejligheder). Se også overenskomstgrundlaget.

Djøf ser ofte den proces, der i en tidsperiode efter fusionen vil ske en gradvis tilpasning af de løn- og ansættelsesvilkårene på den nye fusionsskole.

Afskedigelse
Virksomhedsoverdragelsesloven beskytter medarbejderne mod afskedigelse på grund af selve fusionen, jf. § 3. Det vil sige at en afskedigelse ikke alene kan begrundes i at to skoler er fusioneret. Afskedigelser kan dog gennemføres, hvis de er begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer. En afskedigelse i strid med virksomhedsoverdragelsesloven er usaglig og vil kunne medføre, at arbejdsgiveren tilpligtes at betale en godtgørelse til medarbejderen. Den beskyttelse virksomhedsoverdragelsesloven giver omfatter ikke afskedigelse hvor der foreligger en almindelig saglig afskedigelsesgrund såsom eksempelvis langvarig og vedvarende sygdom.

Djøf ser ofte, at der forud og efter fusionen vil ske personaletilpasninger med henvisning til økonomiske og organisatoriske forhold. Her anvendes ofte den mulighed, at der sker omplacering til anden stilling på den nye fusionsskole.
 
Ansættelsesbrev
Medarbejdere der overgår til ansættelse ved den fusionerede institution, har krav på et nyt ansættelsesbrev eller et supplement til det eksisterende hvori det oplyses hvem der er den nye arbejdsgiver og eventuelle øvrige ændringer i ansættelsesforholdet. Eventuelle væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet skal varsles over for medarbejderen med det pågældendes individuelle opsigelsesvarsel.

Du bør altid kontakte Djøf, hvis du bliver varslet opsagt fra din stilling for at få en juridisk vurdering af situationen. Du finder i øvrigt på www.djoef.dk/uddannelsesledelse Djøfs forslag til ansættelseskontrakter.

Ansættelsesvilkår
Ved fusion overgår medarbejdere til ansættelse ved den fusionerede skole som herefter bliver den nye arbejdsgiver. Den nye arbejdsgiver indtræder umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser der bestod over for medarbejderne på overtagelsestidspunktet. Medarbejderens løn- og ansættelsesvilkår fortsætter således uændret ligesom medarbejderen bevarer den anciennitet som er optjent hos overdrageren.

Den nye chefaftale for bl.a. erhvervsskoler, som blev aftalt med OK18, dækker også efter at din skole eventuelt er fusioneret med en eller flere skoler. Det betyder konkret for dig, at en række af de ansættelsesvilkår, som gælder i dag også vil gælde efter fusionen, da de er fastsat selve chefaftale.

Arbejdssted
Udgangspunktet er at medarbejdere er ansat til at udføre arbejdet på det sted som er angivet i deres ansættelsesbrev. Hvis arbejdsstedets placering undtagelsesvist bliver ændret som følge af en fusion, vil der efter omstændighederne kunne blive tale om en væsentlig stillingsændring som skal varsles med den ansattes opsigelsesvarsel. Varslingen betyder at den ansatte kan vælge at acceptere de nye vilkår eller fratræde sin stilling. Hvorvidt der er tale om en væsentlig stillingsændring, vurderes konkret fra sag til sag.
­­­­
 

Erhvervsskolelederne i Danmark
Formand Lars Bregnehøj
lbh@sde.dk
Tlf. 3043 3007