Nr. 8 2009

Medlemsinformation nr. 8 2009

Centralorganisation

Den 10. december blev det på den stiftende generalforsamling endeligt vedtaget, at de to centralorganisationer COII (Statstjenestemændenes Centralorganisation) og OC (Overenskomstansattes Centralorganisation) slår sig sammen til CO10 (Centralorganisationen af 2010).

Det er meget glædeligt, at det er lykkedes Jens Porsgaard Nielsen at få en plads i den 10 mand store hovedbestyrelse, så EiD, og dermed ledere, også fremover er sikret indflydelse.
De to sammenlagte centralorganisationer havde over 30 personer i deres hovedbestyrelser.

Lederlønninger
Vi har siden starten på forhandlingerne om OK08 arbejdet på at få uddannelseslederne indplaceret i en højere lønramme. Vi har sammen med Handelsskolernes Lærerforening (HL) siddet i forhandlinger med Personalestyrelsen om bl.a. uddannelsesledernes indplacering. Forhandlingerne er imidlertid gået helt i stå, idet HL har meldt ud, at de ikke vil indgå en aftale for uddannelseslederne uden en aftale for hele lederområdet. Primært for direktørerne.

Vi deler HL’s opfattelse af, at der burde være en samlet aftale, og at nøglen til generel hævelse af vore lønninger som ledere ligger i at hæve direktørlønningerne. Men vi deler absolut ikke HL’s opfattelse af, at hvis vi ikke kan få noget igennem på direktørlønningerne, så vil de (HL) blokere et tilbud om hævelse af uddannelseslederlønningerne.

Situationen er nemlig den, at Personalestyrelsen har tilbudt en hævelse af lønrammen for uddannelsesledere til lønramme 33, og at vi har sagt ja til dette tilbud, men at HL har blokeret.
Udover hævelse af lønrammen ophæves pligten til at undervise.

Vi har forsøgt at få COII til at gå ind i sagen, men det afviser de med meldingen om, at det er et internt anliggende mellem HL og Erhvervsskolelederne i Danmark.

Vi er stærkt utilfredse med HL’s ageren i denne sag og mener, der ligger et voldsomt ansvar på deres skuldre.

Ret til lederuddannelse på statens område
FTF indgik sommeren 2007 trepartsaftale med regeringen, KL og Danske Regioner. Aftalen indebærer blandt andet, at ledere har ret til lederuddannelse på diplomniveau. De ledere, der er omfattet af retten, er bl.a. institutionsledere, afdelingsledere på sygehuse og ledere i administrationen, der har ledelse som primær jobfunktion. Der er ikke en helt udtømmende og præcis definition af, hvilke områder, der er omfattet.

FTF vurderer, at det ikke er muligt at komme med en udtømmende liste over de lederstillinger, som retten til lederuddannelse omfatter. Det skyldes, at der er mange stillingsbetegnelser inden for lederområdet. Én stillingsbetegnelse dækker ikke nødvendigvis over samme jobindhold fra område til område. Endelig kan områder, der minder om hinanden i indhold, være forskelligt organiseret. Derfor er det lokalt, det skal afklares, hvilke lederstillinger der er omfattet af retten.

Som eksempel er visse ledere inden for Undervisningsministeriets område, herunder i styrelser og på selvejende uddannelsesinstitutioner som fx frie skoler, produktionsskoler, erhvervsskoler og professionshøjskoler, omfattet.

I forbindelse med finanslovsforliget for 2009 blev der afsat 4 mio. kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 til medfinansiering af lederuddannelse i staten.  FTF har gennem længere tid været i dialog med Personalestyrelsen om, hvordan denne pulje bliver meldt ud til ministerområderne.

Bevillingen skal dække en del af statens merudgifter i forbindelse med lederuddannelse af allerede ansatte ledere. Lederuddannelse af nyansatte ledere (ledere ansat efter 1. januar 2008) skal finansieres af ansættelsesmyndigheden på samme måde som den afholder andre udgifter til kompetenceudvikling.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at bevillingen ikke kan og heller ikke skal dække alle udgifter for staten i forbindelse med, at ledere i staten har fået ret til lederuddannelse på diplomniveau.
Når det drejer sig om at søge lederuddannelse, som man er berettiget til, skal den enkelte leder ikke være begrænset af, om udgiften kan afholdes inden for den udmeldte pulje. Retten til lederuddannelse er ikke begrænset af støttebeløbets størrelse.

Som supplement til diplomuddannelsen i ledelse har regeringen, KL og Danske Regioner taget initiativ til etableringen af et andet udbud af lederuddannelser, som giver den enkelte offentlige leder en relevant, generel ledelsesfaglig og praksisnær lederuddannelse på diplomniveau.  Rammen for den nye type lederuddannelse er nu færdigudviklet, og de første udbydere blev i september 2009 certificeret til udbud af lederuddannelsesmoduler. Se nærmere om den offentlige lederuddannelse her.

Læs hele FTF’s nyhedsbrev her.

Venlig hilsen
 
Jens Porsgaard Nielsen
formand
Erhvervsskolelederne

 

Comments are closed.