Nr. 5 2008

Medlemsinformation nr. 5 2008

København, den 15. august 2008

 

Ret til lederuddannelse på diplomniveau
Retten til lederuddannelse på diplomniveau er en del af Ledelsesreformen under Trepartsaftalerne, som blev indgået i 2007 mellem Regeringen, KL, Danske Regioner og FTF.
Retten til lederuddannelse på diplomniveau gælder fra 2008 for ledere i de organisationer, der er medlemmer af aftaleparterne.
Målgruppen af ledere er defineret bredt som værende offentligt ansatte ledere på FTF-områderne med ledelse som primær jobfunktion. Inden for vores forhandlingsområde gælder retten for ledere, som opfylder kriterierne med ledelsesansvar som den primære jobfunktion.

For nuværende ledere, der ikke allerede har en tilsvarende uddannelse i ledelse, gælder det, at de har ret til senest i 2015 at have gennemført en lederuddannelse på diplomniveau.

For nye ledere er det målet, at lederuddannelsen skal være påbegyndt senest tre år efter, at man er blevet ansat som leder.
Den lederuddannelse, der er ret til, er i dag den offentligt anerkendte og kompetencegivende Diplomuddannelse i Ledelse, der fortrinsvis udbydes på de 8 professionshøjskoler i Danmark (se www.vidar.dk for nærmere info).
Som et supplement til den eksisterende Diplomuddannelse i Ledelse kommer retten endvidere til at gælde for en ny type lederuddannelse, idet regeringen, KL og Danske Regioner har tilkendegivet at ville tage initiativ til etableringen af et højtkvalificeret udbud af lederuddannelser. De nye uddannelser skal være opbygget i moduler, så den enkelte leder kan sammensætte et individuelt og målrettet uddannelsesforløb.

Den nye type lederuddannelse skal give den enkelte leder en relevant, generel ledelsesfaglig og praksisnær lederuddannelse. Rammen for den nye type lederuddannelse er endnu ikke færdigudviklet, men det ligger fast, at både private og offentlige udbydere kan stå for undervisningen. Rammen forventes tidligst at ligge klar ved udgangen af 2008.
Allerede nu kan man benytte sin ret til uddannelse gennem den eksisterende Diplomuddannelse i Ledelse. Er man som leder interesseret i at påbegynde en lederuddannelse på diplomniveau, skal man som hidtil kontakte sin arbejdsgiver med henblik på en afklaring af hvilken uddannelse, der skal tages og hvornår, den kan påbegyndes.

Har man som leder allerede gennemført en række lederuddannelser og kurser i ledelse, vil man kunne søge om at få merit for dette. Det gælder både i forhold til Diplomuddannelsen i Ledelse og i forhold til den kommende nye lederuddannelse. Endvidere vil man, jf. ny lov om realkompetencevurdering fra 2007, kunne få realkompetencevurderet sine faglige kompetencer i forhold til, om man kan få merit på Diplomuddannelsen i Ledelse.

Øvrige ledelsesinitiativer i trepartsaftalerne
Af yderligere ledelsesinitiativer i trepartsaftalerne kan nævnes
• Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse
• Etablering af ledelsesnetværk
• Dialogforum for offentlig ledelse
• Ledere bør evalueres af medarbejdere og ledere minimum hvert 3. år

Venlig hilsen
 
Jens Porsgaard Nielsen
formand

Comments are closed.