Nr. 3 2012

Medlemsinformation nr. 3 2012
OK11
I sidste medlemsinformation bad vi om medlemmernes input til OK- 13 kravene.
Vi fik enkelte input og har indarbejdet dem i vores opstilling af krav til CO-10.
Derudover har vi genfremsat kravene fra 2011 hvor vi som bekendt ikke fik noget igennem.

Her følger vore krav:
GENERELLE KRAV
Til forhandling med Moderniseringsstyrelsen (Finansministeriet)
Generelle lønforbedringer til alle.
Den særlige feriegodtgørelse på 1,5 % skal hæves. Godtgørelsen har i mange år været fastlåst.
Lederne skal have ret til udvikling og uddannelse. Der er stigende fokus på ledere og ledelse og kravene stiger. Derfor er det vigtigt at lederne er rustet til de forøgede krav og til det kvalitetsløft offentlige ledere skal stå i spidsen for.
Vi skal overveje at kræve obligatoriske lederuddannelser.

SPECIELLE KRAV
Direktørerne på skolerne skal omfattes af ny løn.
Direktørerne for de største skoler skal op i lønramme 39.
De store skoler er blevet megainstitutioner der kræver topledere.
HTX lederes løn og arbejdsforhold skal være sammenlignelig med det almene gymnasiums.
Stillingerne er niveaumæssigt ens og de to skoleformer er meget tæt på hinanden.
Pension af alle løndele.

Større fleksibilitet i ydelsesmønstret. Indbetaling til pensionsordning efter det 37. pensionsår.
Hvis man ønsker at det skal være attraktivt at fortsætte på arbejdsmarkedet længere end det 37. år skal der være pensionsindbetaling under en eller anden form.
Genindførelse af seniordningen med seniorfridage m.v.
Obligatorisk seniorsamtale inden de 60 år.
Forbedring af seniorordninger for ledere.

Ledere skal fra det skoleår/arbejdsår de fylder 60 være berettiget til en timeressource til personlig aflastning og evt. opsparing. Også kaldet aldersreduktion. Dette skal ses med baggrund i forventningen om at vi alle skal blive længere på arbejdsmarkedet.
Ret til udvikling og uddannelse af ledere

Trepartsforhandlingerne mellem regering, fagbevægelse og arbejdsgivere har sat et beløb af til lederuddannelse til alle offentlige ledere på primært diplomniveau samt på masterniveau. Der skal yderligere midler til.
Fritvalgskonto.

Her tænkes på, at den enkelte kan tilrettelægge sit løn- og pensionsforløb individuelt. Ligeså ønsker vi fleksibilitet i arbejdstiden, så man evt. kan arbejde længere, når man ikke har små børn og kortere, når man har.
Arbejdstilrettelæggelse

Vores arbejdstidsregler er for visse grupper af ledere for utilfredsstillende, og bundgrænsen for krævede undervisningstimer bør sløjfes. Undervisningspligt bør ændres til undervisningsret

Personalepolitiske temaer
Her tænkes på personalegoder, der i dag er næsten umulige i det offentlige. Det bør kompenseres yderligere.

Leder-SU
Her tænkes på at øge ledernes mulighed for inddragelse i SU på skoler.
Vi sendte en opfordring til vores talsmænd om at forestå diskussionerne på de enkelte skoler for at snakke OK-kravene igennem og give os en tilbagemelding på jeres synspunkter, som så dannede arbejdsgrundlag for bestyrelsens arbejde med at udtage de endelige krav. Vi takker de af jer der har deltaget i diskussionerne.
Det videre forløb

Kravene fra alle organisationer er nu samlet og centralorganisationerne samler og prioriterer herefter kravene som så endeligt samles af det Centrale Forhandlings Udvalg (CFU), der fremsender kravene til Moderniseringsstyrelsen der modsat fremsender deres krav.

Djøf
Bestyrelsen for Erhvervsskolelederne fortsætter bestræbelserne på at blive optaget i DJØF’s chefgruppe. Aktuelt har vi aftalt et møde med DJØF’s politiske del så vi kan komme nærmere et beslutningsgrundlag for endelig overgang. Dette møde vil blive fulgt op med et todages bestyrelsesmøde i december måned med overgangen til DJØF’s chefgruppe som det absolut væsentligste emne.

Næste medlemsinformation planlægges med DJØF som tema.

Venlig hilsen

Jens Porsgaard Nielsen
formand

Comments are closed.