Nr. 2 2013

Medlemsnyt nr. 2

Kolding, den 8.. februar 2013

Orientering om Ok 13

Kære medlemmer

Så er OK 13 forhandlingerne ved at være overstået i første omgang. Det vil sige at de generelle forhandlinger er overstået og der er indgået aftale på en række områder
Som tidligere udmeldt var lederområdets vilkår parkeret under overskriften “fælles lederaftale.”
CO10 har besluttet at forhandlingerne skulle foregå på sekretariatsplan uden politisk deltagelse, altså uden ledere.
Det har vi naturligvis protesteret over uden held.

Under OK forhandlingerne er lederområdet slet ikke blevet prioriteret, og da der langt om længe blev indkaldt til forhandling om lederaftale, forsømte CO10 at orientere os. Vi fik fra andre organisationer at vide at der var indkaldt til forhandlinger om lederes vilkår. CO10 fortalte det blot ikke til lederne.

Også det protesterede vi over og fik en beklagelse.

Lederområdet er, som sagt, ganske simpelthen ikke prioriteret af CO10 og heller ikke af Moderniseringsstyrelsen, men det er altså CO10 vi betaler for at føre forhandlinger på vore vegne. Det er stærkt kritisabelt.

Nu er det endt med et såkaldt periodeprojekt, hvor der i den kommende overenskomstperiode skal forhandles ledervilkår.
Bl.a. følgende blev meldt ud som forslag til aftaletekst:
“Undervisnings- og uddannelsesområdet er præget af store forandringer, herunder fusioner mellem forskellige typer af institutioner.

I lyset af denne udvikling er parterne enige om at optage drøftelser i perioden med henblik på indgåelse af en ny, fælles lederaftale.”

Dette forslag til aftaletekst fik undertegnede til på vegne af Erhvervsskolelederne bl.a. at skrive til CO10:

“Jeg er slet ikke imponeret over aftaleteksten/resultattekst.
Det er jo totalt indholdsløst.
Vi burde minimum have dækningsområde, hvilke skoletyper og hvilke lederniveauer slået fast, sammen med en række andre forhold.

Vi har haft periodeprojekter og arbejdsgrupper efter hver af de sidste mange overenskomster og der er intet – intet- kommet ud af det. “

CO10 svarer

Jeg har på baggrund af dine bemærkninger rettet henvendelse til Moderniseringsstyrelsen (MOS), hvor jeg meddelte, at der er udtalt store bekymringer fra CO10s medlemsorganisationers side i forhold til, at CO10s lederkrav endnu engang “pakkes ned”/henskydes til et periodeprojekt. Bekymringen går på, om Moderniseringsstyrelsen i den kommende periode vil afsætte den fornødne tid og ressourcer til periodeprojektet. Bekymringen er blandt andet opstået, fordi Moderniseringsstyrelsen ikke fulgte op på Moderniseringsstyrelsens egen invitationen i august før overenskomstforhandlingerne. Det vil derfor være befordrende, hvis Moderniseringsstyrelsen kan komme med en tilkendegivelse om, at der faktisk optages drøftelser i perioden – eventuel med et start- og sluttidspunkt i forhold til periodens længde.

Jeg ved godt, at det ikke imødekommer dine ønsker fuldt ud – men jeg har med mailen gerne vil udtrykke utilfredshed med MOS samtidig med at tilkendegive, at CO10 fortsat ønsker at indgå i drøftelser med henblik på en ny, fælles lederaftale.

Med venlig
CO10

Den endelige aftaletekst blev efterfølgende.

“Partene er enige om at optage drøftelser i perioden med henblik på indgåelse af en ny, fælles lederaftale”
Det er det – ikke mere.
Der er ikke på forhånd taget stilling til, hvilke undervisningsområder, der skal indgå i aftalen, ligesom der ikke på forhånd er taget stilling til, hvilke ledelsesniveauer, der skal omfattes.
Det korte af det lange er at vi igen bliver parkeret i et såkaldt periodeprojekt, der jo i sagens natur først vil få virkning til næste ok som ligger 2 år ud i fremtiden, eller senere og CO10 henvendelsen har ikke haft nogen som helst effekt.

Samtidig med alt dette har de små organisationer i CO10 protesteret over manglende information og inddragelse i forhandlinger og drøftelser med videre under hele forhandlingsforløbet, en kritik vi naturligvis tilslutter os.
Udtalelsen fra de små organisationer i CO10 lyder:

”De mindre CO10 organisationer samlet til formøde 6.2.2013 udtaler følgende:
Vi opfordrer CO10’s bestyrelse til en højere grad af information og inddragelse i hele processen i forbindelse med OK-forhandlingerne. Herunder også de tekniske forhandlinger.
Organisationerne mangler også en bedre servicering i forhold til f.eks. en eventuel konflikt.
En del organisationer peger på det uheldige i ikke at blive inddraget eller informeret om emner, som er vitale for deres område.
Alt i alt efterlyser vi en større åbenhed.
Vi er klar over, at der er emner som kræver fortrolighed, men vi mener ikke, at det udelukker en langt større grad af information”

Der er mildt sagt ikke særlig tilfredshed med CO10 håndtering af OK13 forhandlingerne.

Hovedpunkterne i nattens indgåede forlig er:
Bevarelse af reguleringsordningen der udligner forskelle på lønudvikling i det offentlige og det private arbejdsmarked. Her skal huskes, at vi “skylder” 0,82% i negativ regulering.

0,82 lønstigning det første år. Med andre ord ingen lønstigninger det første år idet det jo er det vi “skylder” i reguleringsordningen og derudover 1,1% stigning det andet år.
Alt andet lige en reallønsnedgang.

Derudover er der en række krav om pensionsforringelser som ikke blev til noget.

Alt i alt en overenskomst der intet gav. Heller ikke på de parametre der kunne have været “udgiftsneutrale”.

Selve resultatet af nattens aftale er under forbehold for indgåelse af aftaler på underviserområderne vedr. arbejdstidsaftaler.

Her forlyder det at der i dag bliver indgået forlig på Gymnasieområdet/AC

Med andre ord er aftalen betinget af indgåede Aftaler på underviserområderne og endelig godkendelse i alle organisationer og centralorganisationer.

For vores vedkommende sker der ikke mere.
Vi har ikke været til en eneste forhandling, ikke et eneste møde, det har kun sekretariaterne.
For vores vedkommende CO10’s sekretariat.
Det er stærkt utilfredsstillende og bestemt Ikke noget kønt forløb.

God weekend

Jens Porsgaard Nielsen
Formand
Erhvervsskolelederne

Comments are closed.