Nr. 2 2012

Medlemsinformation nr. 2 2012

Kolding den 18. april. 2012

Kære medlem
I slutningen af marts afholdtes den årlige generalforsamling, hvor der blev taget historiske skridt mod fremtiden. Arbejdet for overgang til DJØF´s Chefgruppe blev enstemmigt vedtaget.
Det store altoverskyggende emne på vores årlige generalforsamling var naturligvis bestyrelsens indstilling om at starte bestræbelserne på at overgå til DJØF´s Chefgruppe.

Eid Generalforsamling
Debatten var saglig og grundig og endte med en enstemmig vedtagelse af:
”EiD´s bestyrelse bemyndiges til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre overgangen fra CO10 til DJØF´s Chefgruppe.
Herunder bemyndigelse til udmeldelse af CO10 og indmeldelse i DJØF´s Chefgruppe”
En historisk beslutning der ligger godt i forlængelse af den udvikling vore stillinger er inde i og de krav der stilles til vore medlemmer.
Handlingsplanen for foreningens virke blev vedtaget. Den fastslog at vore vigtigste opgaver er at fastholde professionel faglig bistand, herunder sekretariatsbistand til varetagelse af medlemmernes juridiske, sociale og arbejdsmæssige interesser, herunder overenskomstforhandlinger. Derudover bl.a.at fortsætte det internationale samarbejde med ledere i udlandet, herunder samarbejdet i Nordisk Skoleleder Forum og i ESHA, samt gennemgå foreningens virke for at se hvad der gav mening.
Bestyrelsen havde foreslået at gå over til 2 årige generalforsamlingsperioder, men trods forslaget fik klart flertal, faldt forslaget men på grund af 2/3 dels regelen om vedtægtsændringer, der var 58 stemmer for og 38 imod.

Faglige sager
Afskedssager har på det seneste desværre præget foreningens arbejde og på enkelte skoler er flere ledere blevet varslet afskediget.
På en enkelt kriseplaget skole har vi haft 6-7 varslede afskedssager. Arbejdet har her gået ud på at minimere skaderne for den enkelte.
I skrivende stund er der lavet aftale om pensionsovergang for en, overflytning til andre opgaver på lavere niveau for en anden, mulig genansættelse for en tredje, samt desværre afsked af de sidste.
Dette blot som eksempel på de ret så omfattende opgaver der ligger i det felt.
Der har i alt været op mod 10-15 faglige sager de seneste 2 mdr.
Alligevel kan vi melde om stabil medlemssituation

Centralorganisationsskifte

Der arbejdes på højtryk fra vores side på at komme videre i disse forhandlinger om overgang til DJØF´s Chefgruppe.
Det indebærer mange tekniske detaljer og forhindringer, men vores intension er ikke til at tage fejl af.
Baggrunden er som tidligere nævnt et grundigt og længerevarende analysearbejde om dels vores organisatoriske fremtid og dels hvor vi mest hensigtsmæssigt hører hjemme samt ikke mindst hvor vi vurderer at vore interesser bedst kan blive varetaget.
Analysen har ret entydigt vist, at skulle vi ændre noget, og det var vi enige om vi skulle, ja så skulle det være en tættere tilknytning til AC og her er det tydeligt at vi hører hjemme i DJØF’s Chefgruppe, hvor kommunale, regionale og statslige chefer er organiseret.
Her vil vi ligeledes kunne fortsætte som selvstændig forening sammen med lederne på landets gymnasier og lederne på VUC Centrene, der begge allerede er i DJØF´s Chefgruppe. Ledere vi dels deler mange vilkår med og dels i forvejen har et udmærket samarbejde med.
Moderniseringsstyrelsen har længe haft et mantra om at lave en fælles lederaftale på ungdomsuddannelsesområdet. Vi vurderer at vores indflydelse på en fælles lederaftale vil være større i DJØF’s Chefgruppe. Det bør stille os bedre at hovedparten af lederne på ungdomsuddannelsesområdet er i samme forhandlingsorganisation.

Medlemssammensætningen i vores forening viser os også tydeligt at det er den vej vi skal gå.
Overflytningen vil indebære at vi kan drage nytte af alle de tilbud DJØF har til sine medlemmer og, meget væsentligt, vi kommer sammen i en DJØF gruppe der har ledelse, ledere og lederes vilkår som udgangspunkt for såvel det daglige arbejde, som det mere overordnede.

Det er vigtigt at holde sig for øje at vi naturligvis ikke vil acceptere forringelser af vore løn- og arbejdsvilkår. Ligeledes finder vi det vigtigt at forhandlingsretten følger med.
Vi forventer ikke at træerne vokser ind i himlen ved en overgang til DJØF´s Chefgruppe, men vi forventer at vore vilkår som ledere vinder bedre genklang i DJØF´s Chefgruppe end vi har været vant til.

Overgangen søges dog fortsat gennemført hurtigst muligt.

Medlemsmøder
Vi har gennem de seneste par måneder gennemfør medlemsmøder på skoler med oplysning om pension, tilbagetrækningsreform samt vore bestræbelser på overgang til DJØF´s Chefgruppe.
Der har været afholdt 4 gode møder med fint fremmøde, men vi har desværre også måttet aflyse pga for få tilmeldte.
Vi fortsætter møderækken og forventer minimum 4 møder gennemført inden sommer.

Internationalt:
Nordisk Skoleleder Forums årlige konference
– Oslo – 12/13 april 2012
Hvert år sætter skoleledere fra hele norden hinanden stævne i et af de nordiske lande på skift. I år var det de norske skoleledere der havde arrangeret mødet i Oslo.
35 skoleledere deltog fra de 5 landes lederorganisationer, heraf fire fra Danmark, to fra Gymnasieskolernes Lederforening og to fra Erhvervsskolelederne.
I år var temaet fastlagt til at være skolelederes retsstilling og overenskomstmæssige status samt sikring og udvikling af elever og studerendes demokratiske færdigheder.
I Stortinget havde vi møde med den politiske leder af det norske udvalg for kultur, uddannelse og forskning, Marianne Aasen fra Arbejderpartiet, for at diskutere den uddannelsespolitiske debats status netop nu med speciel vægt på skoleledere og skoleledelse.
Om erhvervsuddannelserne svarede hun på vores spørgsmål om Norge har en målsætning i stil med den danske 95 % målsætning, at Norge har tilsvarende problemer endda måske i endnu højere grad idet hun nævnte at kun 73 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.
Derfor har Norge sat en kampagne i gang i 2. del af 10. klasse netop for at promovere ungdomsuddannelserne ligesom der er en kampagne i gang for at forbedre rekrutteringen til læreruddannelsen. ”Pick the best teachers”.
Herefter gik vi over til ” Skolelederes retsstilling og overenskomstmæssige status”
Norsk Skoleleder Forbunds jurist Bjørn Eriksen gennemgik det retslige grundlag for at udøve ledelse i Norge, men slog samtidig fast at det er meget sammenligneligt i de nordiske lande.

ESHA

Rapport fra ESHA. (European SchoolHeads Association).
Solveig Dahl, formand for Skolelederforbundet i Norge, der også er sekretær i ESHA fortæller om de seneste positive udmeldinger fra ESHA.
ESHA er nu officiel udpeget som partner for EU-kommissionen, hvilket bl.a. betyder at EU kommissionen nu understøtter ESHA økonomisk med 100.000 EURO det første år med nye bevillinger i de følgende år.
Det ventes at få stor betydning for arbejdet i ESHA, der hermed vil få betydelig mere indflydelse på ikke kun EU-kommissionen, men også generelt på den uddannelsespolitiske udvikling i Europa.
Denne anerkendelse er et skulderklap til det hårde arbejde der er lavet i ESHA for at få anerkendt ledere og ledelse og deres organisationer som væsentlige partnere i udviklingen af såvel uddannelser som anerkendelse af lederes betydning for den gode skole.
Venlig hilsen

Jens Porsgaard Nielsen
formand
Erhvervsskolelederne

Comments are closed.