Nr. 2 2008

Medlemsinformation nr. 2 2008

OK08
Den 16. april blev OK08 for det statslige område endeligt godkendt.
Den væsentligste forbedring, er de 12,8 %, som er det tal resultatet udløser over de næste tre år.
Heraf vil de 8,17 udløses som generelle lønstigning fordelt over perioden i 4 rater som følger:
1. april 2008:   3,30 %
1. april 2009:   1,82 %
1. oktober 2009:   0,65 %
1. april 2010:   2,40 %
I alt:   8,17 %

Da reguleringsordningen fra 1. april 2008 giver 0,44 %, er den samlede lønstigning pr. 1. april 2008 på 3,74 %.

Af øvrige punkter i aftalen kan nævnes:

 • Reguleringsordningen videreføres uændret.
 • Ansatte i staten får pr. 1. april 2009 en kompensation for personalegoder på 0,20 pct. som en generel lønforhøjelse.
 • ATP-satserne stiger pr. 1. januar 2009 for statens ansatte på samme måde som for det private arbejdsmarked.
 • I statens generelle gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv er dødsfaldssummen pr. 1. april 2008 forhøjet fra 275.000 kr. til 300.000 kr., og aldersgrænsen for at være omfattet af ordningen er ændret fra 67 til 70 år.
 • I tjenestemændenes arbejdstidsaftale og i en række andre regelsæt om arbejdstid er der introduceret et nyt begreb – den såkaldte plustid. Ordningen bygger på frivillighed – en arbejdsgiver kan ikke pålægge en ansat at gå på plustid, og en ansat har ikke ret til at komme på plustid.
 • Fra 1. oktober 2008 udvides muligheden for frihed med løn i forbindelse med barns sygdom derfor til også at gælde barnets 2. sygedag. Den 2. sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag.
 • Fra 1. april 2008 erstattes de nuværende regler om lønnet forældreorlov af en ”6+6+6-model”. Modellen giver mulighed for i alt 18 ugers lønnet forældreorlov, hvis begge forældre er ansat i staten – dvs. en forøgelse på 6 uger i forhold til tidligere.
 • Fra 1. april 2008 indføres som noget nyt og særegent for staten en ret for partnere i registrerede partnerskaber til at holde to ugers orlov med løn umiddelbart efter fødslen af den anden partners barn (”fædreorlov”).
 • Det er aftalt at styrke arbejdspladsernes muligheder for at fastholde seniorer ved at udmønte 222 mio. kr. afsat ved trepartsforhandlingerne i en seniorbonus. Herudover er der enighed om at ophæve 70-års grænsen i overenskomsterne og fastholde fleksible rammer for indgåelsen af senior- og fratrædelsesordninger. For at give statens arbejdspladser bedre muligheder for at fastholde seniorer er det aftalt, at ældre medarbejdere får ret til en seniorbonus, når de når en bestemt alder. Seniorbonussen udgør ca. 3 pct. af medarbejderens samlede faste løn.
 • Det er aftalt at styrke indsatsen for kompetenceudvikling, og som følge af trepartsaftalerne
  er der afsat knap 200 mio. kr. ekstra til uddannelses- og udviklingsaktiviteter i OK08-perioden. Det betyder, at der i alt er øremærket 410 mio. kr. til kompetenceudvikling i den kommende overenskomstperiode.
 • Der er indgået en ny aftale om kontraktansættelse af chefer for yderligere at understøtte indsatsen for at fremme god ledelse.
 • Aftale om kontraktansættelse af chefer træder i kraft den 1. januar 2009. Den omfatter
  administrative chefer, som p.t. er klassificeret i lønramme 37 – 40 i centraladministrationen.
 • Der er foretaget en række ændringer i Samarbejdsaftalen for Samarbejdsudvalg.

Du kan læse mere om overenskomstresultatet i pjecen fra Personalestyrelsen samt i ”Pixi-notatet”, som begge er vedhæftet mailen og også findes på www.erhvervsskolelederne-i.dk

ESHA 2008
Vi har netop udsendt brochuren om ESHA konferencen 2008 til samtlige medlemmer. ESHA konferencen holdes i år i København, idet det er lykkedes Gymnasieskolernes Lederforening og Erhvervsskolelederne i samarbejde at få den store konference her til landet.
Konferencen holdes i Falkonercentret i København den 11. – 13. september 2008. Ved tilmelding inden den 15. maj opnås en favorabel deltagerpris på 2775,00 kr., ved senere tilmelding er prisen 3200,00 kr.
Vi håber, mange medlemmer vil deltage.
Tilmelding kan ske via www.esha2008.dk
Du kan se brochuren på www.erhvervsskolelederne-i.dk

Den nye bestyrelse
På generalforsamlingen den 26. marts 2008 blev Jens Porsgaard Nielsen genvalgt som formand, og Marianne Brix og Knud-Erik Hansen blev valgt ind som nye bestyrelsesmedlemmer. De to afgående bestyrelsesmedlemmer Finn Poulsen og Louise Rosthøj, skal have stor tak for deres deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen har konstitueret sig således
Jens Porsgaard Nielsen, formand HANSENBERG
Per Hansen, næstformand  Roskilde Tekniske Skole
Max Laigaard, kasserer  Randers Tekniske Skole
Mariane Braun, sekretær  EUC Nord
Kurt Kølle   Svendborg Søfartsskole
Claus Christensen  Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Karsten Kühn Hansen  Aalborg tekniske skole
Marianne Brix  Aarhus tekniske Skole
Knud-Erik Hansen  CPH West
Forretningsudvalg
Jens Porsgaard Nielsen, formand
Per Hansen, næstformand
Max Laigaard, kasserer
Kurt Kølle, COII medlem

Hjemmeside
Vi er så småt gået i gang med en modernisering af vores hjemmeside. Allerede nu er den blevet mere ”levende” med ESHA brochuren, som ligger og opfordrer til bladring. Vi vil også sørge for jævnlig opdatering af aktuelle nyheder, og du kan altid finde de nyeste referater fra bestyrelses-møderne.

Venlig hilsen
 
Jens Porsgaard Nielsen
formand

Comments are closed.