Nr. 1 2010

Medlemsinformation nr. 1 2010

april 2010

Nordisk Skoleleder Forum´s årsmøde i Island den 8. og 9. april 2010
De fem nordiske landes skolelederforeninger havde sat hinanden stævne i såvel finanskrisens som vulkanudbrudets tegn.
Det kom nu ingenlunde til at præge et særdeles vellykket seminar.
For Erhvervsskolelederne i Danmark deltog Max Laigaard og Jens Porsgaard Nielsen.
Programmet var strammet op i forhold til tidligere år, idet der denne gang var to hele dage med mødeaktivitet fra 9 morgen til 17 eftermiddag. Tidligere har der været 1½ dags møder, der også inkluderede skolebesøg mv.

Chocolate cakes and school traditions
Første formiddag startede med key note speaker Atli Hardarson, Island, der er såvel skoleleder som anerkendt forsker og filosof.
Han filosoferede over den lidt specielle titel: ”Chocolate cakes and school traditions”. Han problematiserede ved en række eksempler, dels måden skolen overalt i den vestlige verden er inddelt i samme fag, og at der historisk set er forsøgt utallige gange at revolutionere dette dels fagopdelingen og dels en række andre skoletraditioner. Han refererede bl.a. til en undersøgelse, der viste at man i USA havde lavet radikale ændringer på en række læreanstalter adskillige gange i de sidste 100 år, men undersøgte man effekterne af ændringerne, viste det sig, at efter ca. 10-15 år var man tilbage i stort set den samme opdelte og traditionsbundne skoleform.
Ærindet var ikke at tale imod ændringer nærmere at rejse diskussionen om, hvordan vi indretter skolen og for hvem, vi laver skole. Eleverne, lærerne, forældrene, samfundet, erhvervslivet…
Et svar, der lyder ”alle”, var ikke nok. Alle skoleformer er under indflydelse fra interessenter, der hver især prøver at maximere indflydelsen.
Det rejser naturligvis refleksioner over, hvor ens egen skole og skolesystem placerer sig.
Se Atli Hardarsons præsentation her: http://www.erhvervsskolelederne.dk/files/pdf/pdf/chocolatecakesandschooletraditions.pdf

Dropout  from upper secondary education. Is there a problem.
Den næste key note speaker var Torfi Jonasson, Island, der er forsker.
Torfi Jonasson talte ud fra overskriften: ”Dropout from upper secondary education. Is there a problem and whose might it be”. Et emne der naturligvis var særlig interessant for os erhvervsskoleledere.
Han gennemgik de nordiske landes måde at håndtere dropouts på. Det viste sig, naturligvis, at alle vore lande havde problemer med frafald, drop outs.
Vi håndterer dog dels statistikkerne, dels hvordan vi arbejder med at undgå eller minimere drop outs.
Ud fra en række statistikker, der som nævnt var forskellige i deres indhold og opbygning, kunne det trods alt vises, at problemet med visse udsving var ens i de 5 lande, dog så det ud til at Finland havde et lavere antal end resten af de nordiske lande.
Landenes initiativer blev dels gennemgået dels kommenteret og udbygget ud fra vore forskellige erfaringer med indsatser i landene.
Se Torfi Jonassons powerpoint præsentation her: http://www.erhvervsskolelederne.dk/files/powerpoint/powerpoint/thequestionofdrop-outs.ppt

International Cafe
Eftermiddagen gik med en såkaldt ”International Cafe”, hvor vi i mindre grupper arbejdede med forskellige små spørgsmål og udsagn, som vi drøftede igennem, skiftede plads og på den måde udfordrede vore egne konklusioner med andre gruppers tilsvarende konklusioner.
Emnerne kredsede om formiddagens to emner: Frafald på ungdomsuddannelserne og skoletraditioner.
En yderst effektiv måde at forfine diskussionerne og konklusionerne på samt en yderst aktuel og vedkommende erfaringsudveksling landene imellem.

Skoleledernes arbejdsforhold mv.
Næste dag var langt mere koncentreret om vores virke som fagforeninger for lederne.
Hver organisation i Nordisk Skoleleder Forum samarbejdet havde et indlæg ud fra overskrifterne:
• Skoleledernes arbejdsforhold
• Skolearbejde i recessionstider
• Forbindelse mellem skole og erhverv
Det var lærerigt at høre de forskellige landes bud, selv om det også var sejt at komme igennem 8-10 indlæg.
Fokus var på løn, arbejdspres, lederuddannelse, reformomstillingsprocesser, økonomistyrereformer. Store emner, der alle fortjente mere tid og bearbejdning.
Det var dog interessant at se, at vi har mange parallelle problemstillinger, selvom vore systemer er forskellige på mange punkter.

Nordisk Skoleleder Forums arbejde
Den sidste eftermiddag var sat af til at kigge indad i Nordisk Skoleleder Forum. Einer Birger Steinborsson, tidligere formand for de Islandske Skoleledere og deltager i mange årsmøder, lagde op til diskussion om NSF´s fremtid. Skulle det forsætte som hidtil, eller skulle det videreudvikles eller for den sags skyld afvikles.
Det blev drøftet indgående i løbet af eftermiddagen med rigtig mange gode indspark, og svaret var et både og. Alle mente samarbejdet var vigtigt og givtigt, og at det bevæger sig i den rigtige retning. Så ingen ønskede samarbejdet hverken nedtonet eller afskaffet. Tværtimod.

Alle roste styregruppen for planlægningen af dette seminar og opfordrede til at fortsætte linjen.
Fremover vil vi dog fokusere mere på opbygningen af seminarerne, f. eks kunne man tænke sig en mere temaopbygget struktur med f.eks. løn og løndannelse som hovedtema.
Der var enighed om, at deltagermålgruppen for vore seminarer var medlemmer af skoleledernes bestyrelser i de enkelte lande.
De fleste lande sender hele deres bestyrelser, andre sender dele af bestyrelserne.
Skolebesøg var afskaffet til denne gang, hvilket der var delte meninger om. Konklusionen var, at styregruppen, organisationsformændene for de enkelte landes organisationer, skulle vurdere, om der før eller efter selve konferencedagene kunne tilbydes et skolebesøg.
Alle så frem til næste års skolelederseminar.

 

Jens Porsgaard Nielsen

Comments are closed.