Nr. 1 2008

Medlemsinformation nr. 1 2008

Kolding, den 28. januar 2008

OK NYT
De første møder mellem finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har været afholdt, og parterne er blevet enige om at nedsætte tekniske arbejdsgrupper:
– løn
– generelle regelsæt, arbejdstid og diverse
– pension og senior
– samarbejdsregler

Efterfølgende er der indgået delforlig mellem finansministeriet og CFU om kompetenceudvik-ling, samarbejde og arbejdsmiljø
Finansministeriet og CFU er enige om at attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne trives og løbende udvikler deres kompetencer, er væsentligt, for at staten fremover kan udvikle, fastholde og rekruttere gode medarbejdere.

I aftalen styrkes samarbejdet om kompetenceudvikling og arbejdsmiljø både på centralt plan mellem parterne og på den enkelte arbejdsplads. Samtidig sker der en udmøntning på statens område af betydelige midler til kompetenceudvikling, herunder midler fra trepartsaftalen indgået mellem regeringen og de offentlige arbejdsgivere LO, FTF og AC.

Forhandlingerne foregår på flere niveauer. Erhvervsskolelederne har sammen med Handels-skolernes Lærerforening været til første møde i personalestyrelsen, hvor de gensidige krav blev ”foldet ud”. Vores krav:
– Direktørerne på skolerne skal omfattes af ny løn, og på de største skoler skal de op i lønramme 39
– Laveste lederlønniveau skal være lønramme 34, og undervisningspligten skal ændres til undervisningsret
– HTX ledernes løn- og arbejdsforhold skal være sammenlignelige med lederne i det almene gymnasium.
– Forbedrede senior ordninger for ledere. Fra det skole/arbejdsår hvor de fylder 60 skal de have en dispositionsret over en timeressource til personligt aflast-ning.
– Erhvervsakademierne skal være omfattet af en aftale under COII
– Etablering af dialogforum på skolerne. De regionale dialogfora skal drøfte personalepolitikken i et ledelsesperspektiv samt vilkårene for ledelse og kompetenceudvikling i øvrigt.
– Der skal indgår aftale for konsulenter inden for EiD´s område

Personalestyrelsen lyttede til kravene, og parterne mødes igen for en egentlig forhandling. Resultatet vil formentligt ligge sidst i uge 6.
Vi vil, når resultatet foreligger, sende en ny meddelelse ud til jer.

Sekretariatet.
Etablering af et fast sekretariat er nu så langt, at adressen ændres til:
 Erhvervsskolelederne i Danmark
C/O LU Frederiksborggade 5, 2. sal
1360 København K.
Tlf.: 33 32 33 86
Hanne Christner
Ændringen sker formelt den 1. marts, men overflytning af opgaver er i fuld gang.

Årsmødet den 26. marts 2008
Planlægningen er nu så langt, at der sendes indkaldelse til generalforsamling ud på mail den 31. januar. Indbydelse til selve årsmødet sendes ud med post primo uge 8.
Der er lagt et spændende program, så reservér dagen. Bl.a. kommer kontorchef Otto Simonsen fra undervisningsministeriets forhandlingskontor med sidste nyt fra OK 08. Forstander Gert Møller fra Korsør produktionshøjskole vil fortælle om de bemærkelsesværdige resultater, der opnås der. Sidst men ikke mindst er det lykkedes at få Anders Lund Madsen til at give ledelsesbegrebet en helt ny betydning.
På gensyn.

Lederpejling
I fredags sendte sekretariatet et link ud til spørgeskema fra FTF for at skabe mere klarhed over ledernes arbejdssituation. Jeg vil blive meget glad, hvis du tager dig de små 10 minutter, det varer at udfylde skemaet.
Når resultaterne kommer via FTF, vil jeg informere om undersøgelsens resultat.

Med venlig hilsen

Jens Porsgaard Nielsen
Formand for Erhvervsskolelederne i Danmark

Comments are closed.