Den 26. januar 2016

Referat fra bestyrelsesmødet EID i DJØF

Tirsdag den 26. januar 2016, Gothersgade 133, 1123 København K

Deltagere:

Jens Porsgaard Nielsen
Sten Sørensen
Lars Nissen Holm
Mogens Buss Andersen
Søren Clausen
Poul Søe Jeppesen

Afbud:

Torben Stolten Thomsen
Lars Henry Andersen
Lotte Skaarup
John Egebjerg
Erik Lundgaard (udgår af bestyrelsen)

Referent:

Poul Søe Jeppesen


1. Referat fra bestyrelsesmødet i december

Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde blev godkendt uden bemærkninger

2. Kort orientering fra formanden og formandsskabet

Formanden fortalte, at der den seneste tid har været en lang række faglige sager. I januar således mellem 5 og 10 sager. Formanden gennemgik i den anledning 2 specifikke sager med specielle problemstillinger, som heldigvis ikke var normale for sektoren.
Derudover kunne formanden meddele følgende:
ESHA, hvor Jens er valgt ind i Executive Board, arrangerer i efteråret relevant konference i Holland, og han opfordrede bestyrelsen til at overveje deltagelse.

Nordisk Skoleleder Forum arrangerer konference i maj i Finland. Mogens og Jens kunne anbefale deltagelse.

DE afholder årsmøde den 24. – 25. maj, hvor Jens er inviteret og deltager.

Gymnasieskolernes lederforening arbejder på udvikling af en lederuddannelse, som EID evt. kan blive en del af. Jens følger sagen, som efterfølgende overvejes af bestyrelsen.

På DJØFs foranledning bliver der medio februar afholdt møde med UVM/Stuk, hvor man skal drøfte chefløn med henblik på næste overenskomstperiode.

Ny lønstatistik udsendes snarest fra DJØF.

3. Orientering fra den øvrige bestyrelse

Intet under punktet.

 

4. Generalforsamling

Generalforsamlingen blev planlagt med udgangspunkt i det af Jens udsendte materiale.
Masterplanen blev gennemgået og suppleret med personansvarlige under de enkelte opgaver. Herefter blev masterplanen godkendt. Jens tilretter og rundsender til bestyrelsen.
Mogens og Jens koordinerer valgproceduren i relation til anvendelse af fuldmagter.
Handlingsplanen 2016 – 2018 blev diskuteret, tilrettet og prioriteret. Planen rubricerer punkterne under politik og drift. Jens tilretter og rundsender til yderligere revision og godkendelse, så planen kan offentliggøres på generalforsamlingen.

 

6. Bestyrelsessammensætning

Behandlet under punkt 4.

 

7. Plan for fremtidens EiD

Den nye bestyrelse aftaler umiddelbart efter generalforsamlingen datoer for et strategiseminar (12 – 12 møde), hvor fremtidens EID er fokuspunktet for et strategiarbejde. Det nærmere indhold af strategiseminaret aftales på et B-møde snarest efter generalforsamlingen. Suppleanterne inviteres til fremtidige B-møder samt strategiseminaret. Dan Holt Højgaard involveres allerede nu, hvorfor Jens kontakter ham desangående.

 

8. Økonomi og medlemssituationen

Jens kunne videregive oplysninger fra Lotte vedr. budgetopfølgning. Budgettet holder i det store og hele. Budgetopfølgningsmaterialer rundsendes snarest. Også budgettet for det kommende år.

 

9. Evt.

Jens gennemgik forslag til hovedpunkter i beretningen og udarbejder konkret forslag i uge 7, hvorefter forslaget rundsendes – senest den 26. februar til kommentering og endelig godkendelse i bestyrelsen.

Comments are closed.