Bestyrelsesmøde den 9. februar 2017

Referat fra bestyrelsesmødet EID i DJØF

Torsdag den 9. februar 2017, Campus One, Odense

Deltagere:

Jens Porsgaard Nielsen
Steen Sørensen
Mogens B. Andersen
Finn Karlsen
Michael Kaas-Andersen
Gitte Rye Larsen
Lars Bregnehøj
Poul Søe Jeppesen

Afbud:

Torben Stolten Thomsen
Lotte Skaarup
Dan Holt Højgaard
Søren Clausen

Referent:

Poul Søe Jeppesen

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

 

2. Nyt fra DJØF og OK18 v/Mads Kildegaard (DJØF)

Mads Kildegaard, DJØF orienterede om nyt fra DJØF og OK18. Indholdet fremgår af Mads Kildegaards noter, som er vedlagt referatet som bilag. Efter aftale med Mads Kildegaard skal noterne behandles fortroligt og holdes inden for bestyrelsen.

 

3. Referat fra seneste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 

4. Opfølgning på vores lønstatistik v/JPN

Jens orienterede om status som supplement til oversigt udsendt fra DJØF den 9. december 2016.

Undersøgelsen hos bestyrelsesmedlemmernes skoler vedr. lønramme 36 viser, at der er et særligt medlemspotentiale blandt lønramme 36. Bestyrelsen overvejer initiativer i den anledning.

 

5. Opsummering/tilbagemelding fra de tre grupper v/Dan

Bestyrelsen gjorde status på strategiplanerne, hvilket fremgår af statusfelterne, som vedlægges som bilag. Vedr. handlingsplan for karriereudvikling rykker Jens Lotte for status.

Jens undersøger, hvorledes der i andre lederaftaler forhandles lederløn m.h.p. afdækning af ”dobbeltforhandlingsmandater”.

Dans forslag til medlemsinformation blev diskuteret og revideret. Jens udsender den reviderede tekst.

 

6. Fortsat diskussion af plan for fremtidens EiD

Se under punkt 5

 

7. Kort orientering fra formanden og formandsskabet

Jens orienterede kort om aktuelle personsager, som ikke refereres.

Jens orienterede fra Nordisk Skolelederforening, hvor der den 3.-5. maj 2017 er årskonference i Oslo. Jens udsender programmet til overvejelse.

Jens deltager i ESHA-møde i foråret.

Jens orienterede fra styregruppemøde i Fastholdelses Task Force. Enighed om, at Jens træder ud efter næste møde.

Jens sidder også i styregruppen for ForskerPraktiker Netværket, men også her trækker Jens sig ud.

Steen og Poul træder på mødet den 4. april ud af bestyrelsen og overlader formelt posterne til Lars og Michael. Steen og Poul fortsætter som suppleanter valgperioden ud.

 

8. Orientering fra den øvrige bestyrelse

Intet at berette

 

9. Økonomi og medlemssituation

Jens udleverede foreløbigt regnskab 2016 samt foreløbigt budget 2017.

Regnskabet 2016 mangler stadig posten finansielle indtægter, så regnskabet kan formelt først godkendes på aprilmødet. Det samme gælder for budget 2017.

Der var intet nyt vedr. medlemssituationen. Medlemstallet er stabilt.

 

10. Eventuelt

Intet at berette.

 

Referent: Poul Søe Jeppesen

Comments are closed.