Bestyrelsesmøde den 17. maj 2016

Referat fra bestyrelsesmødet EID i DJØF

Tirsdag den 17. maj 2016, Gothersgade 133, 1123 København K

 

Deltagere:

Jens Porsgaard Nielsen
Steen Sørensen
Michael Kaas-Andersen
Mogens B. Andersen
Lotte Skaarup
Dan Holt Højgaard
Poul Søe Jeppesen

 

Afbud:

Søren Clausen
Lars Bregnehøj
Torben Stolten Thomsen
Gitte Rye Larsen

 

Referent:

Poul Søe Jeppesen

 

Som følge af tidligere beslutning er såvel ordinære bestyrelsesmedlemmer som suppleanter deltagere i møderne.

 

1. Konstituering af bestyrelsen

Jens Porsgaard Nielsen blev valgt som formand på generalforsamlingen. Derudover konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Næstformand:   Steen Sørensen

Kasserer:          Lotte Skaarup

Sekretær:         Poul Søe Jeppesen

Webansvarlig:   Torben Stolten Thomsen

I budgettet for 2016 er der afsat 300 timer til specielle bestyrelsesrelevante opgaver løst af bestyrelsesmedlemmerne og evt. eksterne personer. Honoraret udbetales med udgangspunkt i udfyldte blanketter, som rundsendes af Lotte.

Til næste generalforsamling foreslås for synlighedens skyld indførelse af faste honorarer for løsning af specifikke opgaver (f.eks. kasserer og sekretær).

2. Referat fra bestyrelsesmøde i januar og generalforsamlingen i marts

Referaterne blev godkendt uden bemærkninger.

 

3. Kort orientering fra formanden og formandskabet

Jens orienterede om faglige sager, hvoraf der har været en del. I enkelte tilfælde har Jens haft udfordringer, hvor TAT’s ledelsessektion har presset meget på for at lave fratrædelsesaftaler for medlemmer af EiD. Ellers er TAT usynlig i dagligdagen.

Jens orienterede om forskellige tolkninger af ministeriets hyrdebreve til skolerne; specielt beskrivelse af vilkår for mellemlederes mulighed for tillæg. Jens tager problemstillingen op i regi af DJØF.

På næste strategiseminar skal vi drøfte og fastlægge EiDs ønsker og strategi på lønområdet. Det SKAL være mere fleksibelt!

Jens beskrev samarbejdet med Gym.LF og VUC-LF, hvor man bl.a. søger at etablere samarbejde på kursusområdet.

Steen refererede fra DJØF’s repræsentantskabsmøde, hvor emnet var ”god ledelse”. På mødet blev der givet udtryk for en vis bekymring for tendensen med ”måltyrani” over for lederne. Vi var enige om, at evaluering af lederne er kommet for at blive – vi kan søge at påvirke relevansen. Enighed om, at EiD skal forsøge at få plads i DJØF’s bestyrelse evt.via en rotationsordning med GymLF og VUC-LF.

Jens deltager i ESHA møde i Executive Board 21. juni og konference i Maastricht den 20.-21. oktober. Jens sender eksempler på nyhedsbrev til bestyrelsen. Også konferencematerialet fremsendes til orientering.

 

4. Bestyrelsesseminar

Emnerne for bestyrelsesseminaret blev aftalt til:

  1. Plan for fremtidens EiD
  2. EiDs rolle i DJØF
  3. Drøftelse af vedtægter
  4. Hvervning af medlemmer
  5. Oplæg til overenskomst 2018
  6. Kommunikation til og med medlemmerne

På seminaret aftales med udgangspunkt i ovenstående strategi for EiDs fremtid.

Enighed om, at vi bør have ekstern facilitator, der fører processen igennem.

Der blev etableret en planlægningsgruppe bestående af Dan, Michael og Jens. Dan udarbejder første oplæg til proces.

 

5. Orientering fra den øvrige bestyrelse

Dan kunne fortælle, at det pt. er ret let at få ledere til at flytte fra HL til DJØF.

Vi forsøger at gøre noget ved ”de sorte pletter” på landkortet. Aftales nærmere på strategiseminaret.

 

6. Generalforsamling i øvrigt

Generalforsamlingens gennemførelse blev evalueret.

Vi skal på strategiseminaret diskutere placeringen af generalforsamlingen – f.eks. i forbindelse med DE’s årsmøde. Vi skal også sørge for, at der er ”noget at komme efter” i forbindelse med andre arrangementer.

Jens forsøger at arrangere møde med Lars Kunov, DE for at drøfte mulighederne.

 

7. Økonomi og medlemssituation

Lotte gennemgik budgetopfølgning for 1. kvartal. Budgettet følges bortset fra finansielle indtægter. Vi skal være opmærksomme på udgifter, som DJØF kan afholde. Lotte fremsender regelsæt til orientering. Lotte/Jens forsøger sammen at udarbejde oversigt til DJØF.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

 

8. Bestyrelsens mødeplan for 2016 samt første vending på

et Forårsarrangement 2017

Flg. datoer blev aftalt:

Bestyrelsesseminar: Den 15.+16. september 2016 fra kl. 9.00-9.00 i København

Bestyrelsesmøder:    Den 29. november 2016 kl. 12.00-16.00

Den 8. februar 2017 kl. 12.00-16.00

Den 4. april 2017 (tidspunkt aftales nærmere)

 

9. Evt.

Intet under punktet.

 

Referent:

Poul Søe Jeppesen

Comments are closed.