Bestyrelsesmøde 29. november 2016

Referat fra bestyrelsesmødet EID i DJØF

Onsdag den 29. november 2016, Gothersgade 133, 1123 København K

Deltagere:

Jens Porsgaard Nielsen
Steen Sørensen
Mogens B. Andersen
Lotte Skaarup
Dan Holt Højgaard
Søren Clausen
Lars Bregnehøj
Poul Søe Jeppesen

Afbud:

Finn Karlsen
Michael Kaas-Andersen
Gitte Rye Larsen
Torben Stolten Thomsen

Referent:

Poul Søe Jeppesen

 

1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde den 17. maj 2016

Referatet fra bestyrelsesmødet den 17. maj 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

 

2. Gennemgang af lønstatistik v/Dorthe Christensen

Dorthe Christensen, DJØF udleverede og kommenterede netop udarbejdede lønstatistikker for chefer ved Erhvervsskoler. De “spritnye” oversigter vil blive placeret på DJØFs hjemmeside i løbet af december måned. I følge Dorthe Christensen er der nu tale om valide tal, selv om ikke alle ledere på erhvervsskolerne er med i opgørelsen.

Således er der uklarhed om ca. 60 personer med specielle/særlige stillingsbetegnelser.

Beløbene i oversigten er eksklusiv pensionsbidrag. I øvrigt gjorde Dorthe Christensen opmærksom på, at mange data – også for ikke-DJØFere – kan findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside loenoverblik.dk.

De udleverede lønoversigter blev diskuteret, og det blev aftalt, at Jens/DJØF snarest søger at få afklaret, hvilke rammer/bindinger, der er for lokal løndannelse for ledere på erhvervsskolerne. I den forbindelse iagttages også Rigsrevisionens hyrdebreve med bemærkningerne om stillingskontrol. Lars fremsender materialet til Jens, som videreformidler til Dorthe Christensen.

Desuden afklarer Jens/DJØF, hvilke lønrammer de ca. 60 personer i oversigten er placeret i. Samt hvad der ligger i at der er relativt få personer i Lønramme 36 medtaget i i statistikken.

Efterfølgende sørger Jens og Dan for, at statistikken med forklarende bemærkninger rundsendes til medlemmerne. Dette skal ske så hurtigt som muligt. I denne forbindelse redegør Jens og Dan på bestyrelsens vegne for, hvad bestyrelsen aktuelt arbejder med.

 

3. Opsummering fra bestyrelsesseminar

Se under punkt 4.

 

4. Fortsat diskussion af plan for fremtidens EiD

Dan refererede for det fælles bestyrelsesseminar for lederforeningerne i DJØF. Der var om formiddagen (for) megen fokus på ledelse, men eftermiddagens program var yderst relevant, og der blev som konklusion på dagen lagt stor vægt på, at de forskellige foreninger SKAL samarbejde for at nå fælles mål. Altså var der enighed om, at foreningerne skal stå sammen for at løfte udfordringen med at få et fælles lønsystem/en fælles aftale med bedre vilkår for lederne inden for undervisningssektoren.

Det blev med udgangspunkt i ovenstående aftalt, at formændene for de tre/ fire foreninger mødes for at aftale nærmere vedrørende samarbejdsfelter. Her tager EID udgangspunkt i vort strategipapir, men i bestyrelsen er der enighed om, at vi skal være åbne over for yderligere forslag/tiltag. Topprioritet er “fælles front” på lønområdet.

Efterfølgende redegjorde Dan for status på EIDs bestyrelsesseminar, og bestyrelsen drøftede i den anledning de tre strategiske handlingsplaner, som blev suppleret og ajourført med bl.a. ansvarlige og deadlines. Dan rundsender snarest de justerede handlingsplaner til bestyrelsen.

Det blev også besluttet, at strategiplanerne skal være det højest prioriterede punkt på de kommende bestyrelsesmøder, og der skal være fokus på opfølgning på handlingsplanerne og de igangsatte initiativer.

 

5. Kort orientering fra formanden og formandskabet

Jens og Steen orienterede om status for aktuelle sager. Tilsyneladende er der ikke fremdrift i udviklingen af nye rammer og retningslinjer for indgåelse af resultatlønskontrakt med øverste leder. DJØF er således ikke pt. inviteret med til drøftelse om ændringer af retningslinjerne, og fra DE-b er der heller ikke meldinger om status for evt. drøftelser, så………

Vedr. pensionsfradrag for tjenestemandslignende ansatte ledere, der stopper før pensionsalderen, er det desværre stadigvæk gældende, at der vil være fradrag i pensionen. Eneste undtagelse er ved sygdomsbetinget fratræden.

Vedr. OK-krav om forhandlingsret aftaler Jens nærmere med Kildegaard, DJØF.

Jens gennemgik herefter en række faglige sager, som selvsagt ikke refereres. Men der har været mange og forskelligartede sager i den forløbne periode.

Endelig refererede Jens om status for aktiviteterne i ESHA og NSF mv.

 

6. Orientering fra den øvrige bestyrelse

Intet yderligere under dette punkt.

 

7. Økonomi og medlemssituation

Lotte gennemgik og kommenterede det udsendte materiale til budgetopfølgning 2016. Der er af forklarlige årsager afvigelser på enkelte poster, men det ser ud til, at det budgetterede resultat nås.

Lotte udarbejder snarest budgetforslag for 2017, og i den forbindelse blev det besluttet at adskille posterne for administrationsudgifter og medlemsarrangementer.

 

8. Eventuelt – herunder næste møde

Næste bestyrelsesmøde flyttes fra det aftalte tidspunkt den 8.02.2017 til den 9.02.2017 kl. 12.00 – 16.00. Vi starter med frokost.

Desuden er der aftalt et bestyrelsesmøde den 4. april 2017, hvor der endnu ikke er sat tidspunkt på.

 

Referent:

Poul Søe Jeppesen

Comments are closed.