Referat den 27. maj 2015

Referat fra bestyrelsesmødet EID i DJØF

Onsdag den 27. maj 2015, Hotel Hvide Hus, Aalborg

 

Deltagere:
Jens Porsgaard Nielsen
Sten Sørensen
Søren Clausen
Lotte Skaarup
John Egebjerg
Mogens Buss Andersen
Torben Stolten Thomsen
Lars Nissen Holm
Erik Lundgaard
Poul Søe Jeppesen

Afbud:
Lars Henry Andersen

Referent:
Poul Søe Jeppesen

1. Referat fra bestyrelsesmødet i februar og fra formandsskabsmødet i maj
  Referatet fra bestyrelsesmødet i februar og fra formandsskabsmødet i maj blev godkendt.
2. Orientering fra formanden og formandskabet
  Formanden supplerede det udsendte papir med meddelelser. De faglige sager blev gennemgået/forklaret nærmere. Bl.a. blev ”ledelseskultur”/(tonen i ledelsen) nævnt som eksempel på årsag til flere af de faglige sager. Bestyrelsen vil følge, om der er tale om en tendens i fremtidige faglige sager.Af andre orienteringsemner kan nævnes:·         Problemstillingen med at rekruttere mellemledere blev diskuteret. Bør være et fokuspunkt for bestyrelsen fremover.
·         Konfliktkontingent, som skal betales af lærere, der går fra en lærer- til en lederstilling. DJØF vil/kan ikke kompensere.

·         Enighed om, at vi skal søge tættere samarbejde med de øvrige lederforeninger (for ledere på uddannelsesinstitutioner) i DJØF. Et ”sonderende” møde er etableret medio juni 2015, hvor   formandskaberne mødes bl.a. med henblik på drøftelse af fælles seminar for bestyrelserne. Et emne kunne være lederrekruttering.
·         Ovennævnte lederforeninger har haft møde med de respektive bestyrelsesforeninger m.h.p. at arbejde for større klarhed om vilkår ved direktøransættelser.
·         Mulighederne for medlemskab af Akademikernes A-kasse (AKA) undersøges. Jens har bolden.
·         Nordisk Skoleledermøde i Reykjavik, hvor Mogens og Jens deltog, blev karakteriseret som godt. I alle landene er der nu fokus på mere samvær elever/lærere, men ”hvordan” er der ikke et entydigt svar på. Et andet tema på mødet var rekruttering af ledere og løndannelse for lederne.

 

·         Åremålsansættelse kræver ikke opslag, hvis UVM har godkendt, at der kan ansættes på åremålsvilkår. Man kan således uden stillingsopslag gå fra fast stilling på skolen til åremål, hvis vilkårene for åremålsansættelse er til stede.

3. Orientering fra den øvrige bestyrelse
  På næste generalforsamling skal der ifølge de nye vedtægter vælges en bestyrelse med 4 øverste ledere og 4 øvrige ledere. Emnet tages op på et senere bestyrelsesmøde, hvor vi skal have klarhed over den nuværende bestyrelses holdning til fortsat medlemskab af bestyrelsen.
4. Tema 1 om Hvervning af flere medlemmer
   Opgørelse over antallet af medlemmer i EID samt potentielle medlemmer blev diskuteret. Hvis opgørelsen holder vand, er der potentiale til flere medlemmer. I den anledning blev det besluttet, at EID skal være ”skarpere” på at fortælle, hvad EID-medlemsskabet indebærer i forhold til ”kun” at være medlem af DJØF. Konkret blev det besluttet:·         Der arrangeres regionsmøder, og ”potentielle” medlemmer inviteres med
·         Faktaarkene genudsendes til ”skolerepræsentanterne” til omdeling
·         DJØF opfordres til at arrangere netværksmøder i større byer (f.eks. i Roskilde, Aalborg osv.)
·         Der tages personlig kontakt til relevante skoleledere, der ikke pt. er medlem for at udbrede mulighederne for hele ledergruppen
·         Poul og Steen tager sig af henvendelse til HL-medlemmer
·         Søren og Jens tager sig af potentielle SOSU-ledere
·         Poul tager sig af direktørerne i Nordjyske Erhvervsskoler 

Der følges op på det kommende bestyrelsesmøde og i formandsskabet.

5. Tema 2 om Regionsmøder
Regionsmøder planlægges til afholdelse i efteråret 2015. Emnet bliver ”Det personlige lederskab/ledelse i en brydningstid”. Desuden en præsentation af EID’s arbejde.Jens arbejder videre med at finde relevante indlægsholdere samt forslag til indkaldelse.Mødetidspunkter bliver fra kl. 16.00-18.00 afsluttende med sandwich.

Flg. aftaler blev indgået:

Region Syd (Kolding)……………………………….. 1. oktober         uge 40

Region Midt (Herning)………………………………. 24. september   uge 39

Region Nord (Aalborg)……………………………… 17. september   uge 38

Region Sjælland (Køge)…………………………….. 8. oktober         uge 41

Region København (DJØF’s lokaler eller KTS)…… 3. september     uge 36

6. Økonomi og medlemssituation
 Lotte gennemgik budgetopfølgningen. Afvigelserne er positive, så det ser fornuftigt ud.
7. Eventuelt
  Intet under punktet.

 

Referent:

Poul Søe Jeppesen

Comments are closed.