Referat den 23. februar 2015

Referat fra bestyrelsesmødet EID i DJØF

Mandag den 23. februar 2015

Djøf, Gothergade 133, 1123 København K

 

Deltagere:

Jens Porsgaard Nielsen

Sten Sørensen

Søren Clausen

Lotte Skaarup

John Egebjerg

Mogens Buss Andersen

Poul Søe Jeppesen

 

Afbud:

Lars Henry Andersen

Torben Stolten Thomsen

Lars Nissen Holm

Erik Lundgaard

 

Referent:       Poul Søe Jeppesen

 

Dagsorden:

  1. Referat fra december mødet
  2. Orientering fra formand og formandskab
  3. Orientering fra den øvrige bestyrelse
  4. Evaluering af de gennemførte konferencer, herunder hvad vi planlægger i fremtiden
  5. OK15 gennemgang af resultatet. Herunder: Løn, inddragelse af lederforeninger, periodeprojekter og øvrige vilkår
  6. Nye tiltag, stillingsstruktur, lønkampagne, møder på skolerne, medlemskampagne
  7. Bestyrelsessommerarrangementet
  8. Økonomi og medlemssituationen
  9. Evt.
1. Referat fra december mødet
   

Referatet fra december mødet blev godkendt.

 

 

2. Orientering fra formand og formandskab
  Formanden supplerede referatet fra formandsmødet den 17. februar 2015 samt det udsendte papir med meddelelser. De faglige sager blev gennemgået/forklaret nærmere. Der var primært tale om sager vedr. stress, afskedigelser og fratrædelsesvilkår.

 

·         Seniorarrangementet blev aflyst p.g.a. for få tilmeldinger. Foreningen forsøger en sidste gang med en invitation i foråret.
·         DJØF har udarbejdet undersøgelse af afskedssager, hvor EID bidrager med ca. 25 sager. Jens følger op på undersøgelsen, når der foreligger en konklusion.
·         Møde med lederforeningerne for gymnasier, VUC og SOSU’er er aftalt til den 4. marts 2015 sammen med bestyrelsesforeningsformænd. Emnet er klassificering og cheflønstillæg i forbindelse med nyansættelse af øverste leder.
·         Resultatlønskontrakterne blev diskuteret i forbindelse med udsendelse af ”god arbejdsgiveradfærd” samt henvendelse fra rigsrevisionen. Problemstillingen tages med til mødet den 4. marts 2015 med bestyrelsesformændene.

3. Orientering fra den øvrige bestyrelse
   

Tidligere medlem Svend Aage Suhr har opbevaret meget materiale for foreningen. Mogens B. Andersen meddeler Svend Aage Suhr, at materialet skal makuleres på foreningens regning.

4. Evaluering af de gennemførte konferencer, herunder hvad vi planlægger

i fremtiden

   

Udbredt tilfredshed med arrangementerne (på trods af afbud af indlægsholdere i Kolding). Kun positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Vi planlægger med lignende konferencer i fremtiden, hvor vi tænker begrebet ledelse lidt bredere.

 

 

5. OK15 gennemgang af resultatet.
Jens gennemgik OK15 på overordnet niveau og henviste til udleverede bilag ”Resultat for chefer i staten” (udsendt til medlemmerne) samt ”Resultat af forhandlingerne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg”.

Det samlede resultat blev diskuteret, og især undrede bestyrelsen sig over, at vi som ledere på uddannelsesinstitutioner ikke er med i det aftalte projekt vedr. ny fælles lederaftale til ikrafttræden 1. juli 2016. Sagen forfølges i DJØF.

6. Nye tiltag, stillingsstruktur, lønkampagne, møder på skolerne, medlemskampagne
Bestyrelsen besluttede flg. tiltag:

 

·         Formand samt evt. næstformand tilbyder at komme rundt i regionerne for at orientere om EID og arbejdet i foreningen. Jens skriver ud til regionale tovholdere.

7. Bestyrelsessommerarrangementet
  Bestyrelsessommerarrangementet aftalt til den 29. maj 2015 flyttes til onsdag den 27. maj kl. 12.30 i Aalborg (incl. aftenarrangement). Mogens og Poul har bolden.
8. Økonomi og medlemssituation
   ·         Lotte kunne fortælle, at regnskabet endnu ikke er helt på plads, men at det ser fornuftigt ud. Regnskabet underskrives på maj-mødet.
·         Lotte redegjorde for medlemssituationen, hvor der nu er over 300 medlemmer. Medlemskartoteket administreres fremover af DJØF. Jens sørger for dette.
9. Eventuelt
  Intet til punktet.

 

 

 

Referent:

Poul Søe Jeppesen

Comments are closed.