referat den 2. december 2015

Referat fra bestyrelsesmødet EID i DJØF

Onsdag den 2. december 2015, Gothersgade 133, 1123 København K

Deltagere:

Jens Porsgaard Nielsen
Sten Sørensen
Lotte Skaarup
John Egebjerg
Søren Clausen
Poul Søe Jeppesen

Afbud:

Torben Stolten Thomsen
Lars Henry Andersen
Lars Nissen Holm
Mogens Buss Andersen
Erik Lundgaard (udgår af bestyrelsen)

Referent:

Poul Søe Jeppesen


Formanden startede mødet med at konstatere, at bestyrelsen i følge vedtægterne, trods det begrænsede fremmøde, var beslutningsdygtig.

1. Referat fra bestyrelsesmødet i september og fra formandsskabsmøde november

  • Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde blev godkendt uden bemærkninger.
  • Orienteringen fra formandsskabsmødet blev taget til efterretning.

 

2. Orientering fra formanden og formandskabet. Orienteringspunktet vil som besluttet på sidste bestyrelsesmøde være minimeret, så vægten på bestyrelsesmøderne kan blive mere på det politiske/strategiske

Jens orienterede om diverse personalesager. I øvrigt kunne han konstatere, at der den seneste tid har været usædvanligt mange afskedigelsessager at behandle. Dette skyldes primært nedskæringer og meget lavere aktivitetsniveau på skolerne som konsekvens af erhvervsuddannelsesreformen. I adskillige tilfælde er der blevet udarbejdet fornuftige fratrædelsesaftaler for medlemmerne.

Øvrige meddelelser: Jens redegjorde for det gode samarbejde med gymnasieskolernes lederforening, som bl.a. havde resulteret i, at Jens er udpeget til medlem af ExecutiveBoard, en slags forretningsudvalg/øverste ledelse i ESHA, som repræsenterer ca. 84.000 skoleledere i Europa. Foreningen arbejder med EUs uddannelsespolitik og strategi og har efter Jens opfattelse indflydelse på de politiske beslutninger. Bestyrelsen vil blive løbende orienteret om arbejdet og resultaterne.

Jens har nedprioriteret arbejdet i Forsker Praktiker Netværket. Bestyrelsen var enig heri.

Jens har deltaget i det første Advisory Board møde for uddannelsesområdet i regi af DJØF. Med opbakning fra bestyrelsen vil han ikke anvende megen tid på dette i fremtiden.

Jens er med i DJØFs planlægning af konference om “Ledelse i en sparetid”. Lotte henviste i den anledning til en ny og spændende udgivelse, “Pas på trinnet”, som kan give inspiration i relation hertil.

Konklusionen var, at Jens vil søge at påvirke DJØF til at have fokus på ledernes forhold fremfor det uddannelsespolitiske i relation til EID.

Der har været afholdt bestyrelsesmøde i offentlige chefer i DJØF, hvor et af de væsentlige punkter var problemet med ansættelsesproceduren i relation til ansættelse af øverste leder – her tænkes på klassificering og tillæg mv.. DJØF har lovet at arbejde videre med problemstillingen.

 

3. Orientering fra den øvrige bestyrelse

John Egeberg kunne meddele, at han ikke stiller op til valg til bestyrelsen ved næste generalforsamling.

 

4. Fortsat tema: Strategi for fremtidens EiD. Hvordan kommer vi videre? Oplæg ved formandsskabet

Steen redegjorde for drøftelserne i formandsskabet vedr. styrkelse af den politiske profil og indflydelse. Bestyrelsen var enig i, at området skal styrkes. Dette gælder også den interne kommunikation til medlemmerne og den eksterne kommunikation til interessenter i øvrigt.

Bestyrelsen vil forsøge at få “direkte adgang til Christiansborg” ved at supplere bestyrelsen med et medlem, der har denne adgang til politiske beslutningstagere. Dette vil i givet fald ske ved nyvalg på generalforsamlingen i marts 2016. Også styrkelsen af kommunikationspolitikken vil blive forsøgt klaret ved nybesættelse af bestyrelsespost ved generalforsamlingen. Hvis dette ikke er muligt, er ekstern bistand en mulighed.

Som følge af ovenstående blev emner til bestyrelsesposter drøftet under punkt 8.

Endelig bør EID sætte fokus på udvikling og gennemførelse af praktiske lederkurser, og dette bør ske i samarbejde med DJØF, som bør tilbyde lederkurser for erhvervsskoleledere specifikt. John, Lotte og Steen kontakter DJØF i den anledning primo januar 2016.

Med udgangspunkt i ovenstående skal den nye bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingen i marts 2016 udarbejde strategi for indsatserne.

5. Forberedelse af generalforsamling

Jens har ansvaret for det praktiske i relation til gennemførelsen af generalforsamlingen.

Bestyrelsen forestillede sig, at Martin Larsen fra UVM kunne være en relevant foredragsholder, og emnet kunne have arbejdstitlen “Erhvervskoleledernes forhold og muligheder på kort og længere sigt”. Steen tager kontakt til Martin Larsen for at lave evt. aftale.

Formandsskabet udarbejder forslag til endelig plan for generalforsamlingen. Forslaget behandles på bestyrelsesmødet i januar 2016. Generalforsamlingen, der er planlagt til den 10. marts 2016 kl. 14.00, flyttes fra København til Kolding. Jens finder relevant sted i Kolding – gerne Innovationsfabrikken hos IBC.

 

6. Regionsmøder. Evaluering

Møderne blev evalueret, og der var enighed om, at indholdet havde været fint, men fremmødet og deltagelsen fra medlemmerne yderst begrænset. To møder blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. Derfor skal der ikke planlægges tilsvarende møder fremover.

I stedet overvejes det at planlægge workshops i forbindelse med DEs årsmøde i maj 2016. Formandsskabet arbejdet videre med ideen, og John kontakter DEs direktør og formand for at høre om mulighederne.

 

7. Møde med Undervisningsministeriet

Mødet afholdes efter jul.

8. Sammensætning af den nye bestyrelse fra marts 2016

De to grupper tager bilaterale drøftelser og vender tilbage på næste bestyrelsesmøde.

 

9. Økonomi og medlemssituationen

Lotte redegjorde for budgetopfølgningen år til dato. Der er tale om en lille overskridelse af udgiftsbudgettet, som bestyrelsen tog til efterretning.

Lotte fremlagde udkast til budget for 2016, som bestyrelsen tog til efterretning.

 

10. Eventuelt

Intet under punktet.

Comments are closed.