referat den 16. september 2015

Referat fra bestyrelsesmødet EID i DJØF

Onsdag den 16. september 2015, Gothersgade 133

Deltagere:

Jens Porsgaard Nielsen
Sten Sørensen
Lotte Skaarup
John Egebjerg
Mogens Buss Andersen
Lars Nissen Holm
Erik Lundgaard
Poul Søe Jeppesen

Afbud:

Torben Stolten Thomsen
Søren Clausen
Lars Henry Andersen

Referent:

Poul Søe Jeppesen

 


1 – Referatet fra bestyrelsesmødet i juni og fra formandsskabsmøde i september

Referatet fra bestyrelsesmødet blev godkendt uden bemærkninger.
Orientering fra formandsskabsmødet blev taget til efterretning.

 

2 – Orientering fra formanden og formandskabet. Orienteringspunktet foreslår formandsskabet minimeret, så vægten på bestyrelsesmøderne bliver mere på det politiske/strategiske

Enighed om at ”driftsområdet” fremover skal nedprioriteres, og at enkeltsager ikke bliver gennemgået. Hvis der er generelle/principielle aspekter ved sagerne, tages dette op på bestyrelsesmøderne. De gode historier bør gennemgås. Overblik over sagerne gennemgås.
En sag, hvor en MTU tilsyneladende har været argument for en afskedigelse af øverste leder, tages op med bestyrelsesforeningen. Vi bør som forening støtte op om vore medlemmer og opfordre bestyrelsesforeningen til det samme. I forbindelse med 2% effektiviseringskravene kan vi kun forvente dårlige MTU’er, og det kræver opbakning fra EiD og bestyrelsesforeningen.

Af meddelelser i øvrigt kan nævntes:
I Djøf er der internt nedsat et Advisory Board for uddannelsesområdet. Jens er udpeget til udvalget og deltager i første møde for at vurdere relevansen af EiDs repræsentation.
Chef konference den 23.09.2015 blev nævnt til bestyrelsens overvejelse.
Der er udarbejdet en lang række fratrædelsesaftaler på skolerne, og Jens forudser en række sager i den kommende tid.

 

3 – Orientering fra den øvrige bestyrelse

Lars Nissen Holm henviste til en konkret sag med besværlighed med indmeldelse i EiD. Jens går videre med sagen og undersøger evt. uhensigtsmæssigheder.

 

4 – Tema: Strategi for fremtidens EiD. Hvordan kommer vi videre? Oplæg v/Steen Sørensen

Steen redegjorde for forslag til fremtidige fokuspunkter i EiD’s strategi. Udgangspunktet var også en evaluering af foreningens 2 første år. Bestyrelsen drøftede oplægget, og der var enighed om, at vi i højere grad skal kunne forsvare, ”hvorfor skal medlemmerne betalt 1.200 kr./år” for at være med i EiD (og ikke kun Djøf).

Der var enighed om en styrkelse af det politiske område og nedprioritering af det driftsmæssige. Eksempler kunne være forbedring af resultatlønskontrakter og vilkår for merarbejde. Ja, og selvfølgelig lederaftale og forhandlingsret. Specielt bør faldende lønniveau være i fokus.

Bestyrelsen var enig i, at foreningen skal have formuleret nogle få og klare politiske mål. Samtidig skal målene og arbejdet med at indfri målene synliggøres i langt højere grad over for medlemmerne.

Udspil m.h.p. fremtidig strategi formuleres af formandsskabet og behandles på næste bestyrelsesmøde. Det endelige udspil skal så behandles på generalforsamlingen efter jul.

 

5 – Regionsmøder. Tilmelding og indhold

Der er tale om skuffende tilmeldingstal generelt. Aalborgmødet blev aflyst, og Køgemødet aflyses også. Jens sørger for at skrive ud, at mødet flyttes til København. Herningmødet fastholdes, og der udsendes reminder.

Indholdet i Jens’ indlæg på møderne blev drøftet og justeret.

 

6 – Samarbejde med Gym. LF og VUC m.fl.

Jens orienterede om aftalt formøde i relation til møde i ”Offentlige ledere i Djøf”. Der følges op på fællesmøde med bestyrelsesforeningerne, og fremtidige samarbejdsfelter drøftes.

Steen tager kontakt til Per Paaskesen for at aftale koordineringsmøde.

 

7 – Møde med Moderniseringsstyrelsen

Steen refererede fra mødet, som vurderes som konstruktivt og imødekommende. MEN vi starter forfra ved hvert møde, og der er lang vej til oplæg om fælles lederaftale. Vi fortsætter med at ”lægge pres på”. Steen tager kontakt til UVM for at drøfte mulighederne for forøgede tillæg, som aftales i regi af UVM.

 

8 – Sammensætning af den nye bestyrelse fra marts 2016

Næste bestyrelse skal bestå af 2 valggrupper, en direktørgruppe på 4 personer og en gruppe for øvrige ledere på 4 personer.

Generalforsamlingen planlægges til torsdag den 10. marts 2016 kl. 14.00 i Djøfs lokaler.

Ekstern oplægsholder overvejes. Jens udarbejder program efter næste bestyrelsesmøde, hvor resultatet af aftalen under punkt 4 inddrages.

 

9 – Økonomi og medlemssituationen

Lotte gennemgik perioderegnskabet, der ser fornuftigt ud. Det ser faktisk lidt bedre ud end budgetteret. Så årets resultat forventes at kunne opnås ”til den gode side”.

 

10 – Evt.

Næste bestyrelsesmøde aftales til primo december. Desuden planlægges der med et bestyrelsesmøde i uge 4 2016. Jens udsender Doodle med svarfrist senest fredag den 18. september 2015.

 

Referent:
Poul Søe Jeppesen

Comments are closed.