Referat den 16. december 2014

Referat fra bestyrelsesmødet

Tirsdag den 16. december 2014

Djøf, Gothergade 133, 1123 København K

 

Deltagere:

Jens Porsgaard Nielsen

Sten Sørensen

Søren Clausen

Erik Lundgaard

Mogens Buss Andersen

Poul Søe Jeppesen

 

Afbud:

John Egebjerg

Lars Henry Andersen

Torben Stolten Thomsen

Lars Nissen Holm

Lotte Skaarup

 

Referent:       Poul Søe Jeppesen

 

Dagsorden:

  1. Referat fra september mødet
  2. Orientering fra formand og formandskab
  3. Orientering fra den øvrige bestyrelse
  4. OK15
  5. Konferencer
  6. Økonomi og medlemssituation
  7. Evt. – herunder næste møde
1. Referat fra september mødet
   Referatet fra september mødet blev godkendt.
2. Orientering fra formand og formandskab
   Jens Porsgaard Nielsen (JPN) gennemgik tendenserne i de 17 faglige sager, der har været behandlet i den seneste periode. 

a)   F.eks. er der flere eksempler på, at frivillige fratrædelsesaftaler ligger klar til underskrift inden et møde med den pågældende leder samt bisidder. Der bliver ikke tilbudt tid til vurdering/forhandling. Bestyrelsen drøftede tendensen, og det blev besluttet, at det nævnes i en medlemsinformation, at man ikke bør skrive under uden faglig bistand.
b)   På en skole har man indgået kontrakttillæg vedr. immaterielle rettigheder og knowhow. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

Flg. øvrige emner blev nævnt/drøftet:

 

·         Aflysning af seniorarrangement
·         Tilskud på 300 kr./medlem pr. år fra DJØF. Regnskab er afsluttet 1. gang (94.000 kr. til EID)
·         Gruppeliv og kontingentfritagelse for tidligere HL-medlemmer ind til sommerferien. JPN arbejder med sagen.
·         Nordisk møde 6.-8. maj 2015 på Island. Traditionelt sender vi to personer af sted.

3. Orientering fra den øvrige bestyrelse
  Ingen meddelelser fra den øvrige bestyrelse.
4. OK15
  Krav udveksles på det statslige område i morgen (den 17.12.14). Ingen møder inden jul. Intet nyt i forhold til tidligere udsendte meddelelser til medlemmerne. Efter formandens opfattelse bliver vi hørt, selv om vi ikke direkte har forhandlingsretten. Vi sidder indirekte med ved bordet. Vi følger forløbet med interesse.
5. Konferencer
Konferenceprogrammerne (29. januar og 3. februar 2015) blev drøftet. Søren Clausen og JPN koordinerer udsendelse til alle SOSU-ledere. Programmet udsendes før jul. Efter konferencerne evaluerer bestyrelsen forløb og deltagerantal.
6. Økonomi og medlemssituation
Budgetopfølgning 2014 udviser et foreløbigt resultat på ÷73.000 kr., hvilket er 150.000 kr. bedre end budgetteret. Bestyrelsen er tilfreds med resultatet. Økonomien er ”bedre end frygtet”. De sidste indmeldte udgifter mangler dog.Budget 2015, der viser et underskud på 335.000 kr., blev gennemgået og godkendt.

Medlemssituationen blev drøftet, og ”opfordringsskrivet” blev forevist. Udsendes snarest til skolerne med opfordringer og indmeldelsesblanketter.

7. Evt.
  Næste bestyrelsesmøde i februar 2015 har flg. emner: 

·         Evaluering af konference

·         Planlægning af ”medlemsrekruttering”

·         Aftale vedr. strategiseminar

 

PSJ Doodler bestyrelsesmøde februar 2015 samt dagsmøde ultimo maj (incl. socialt arrangement). (Altså sommerarrangement i stedet for julearrangement) R

Resultat af Doodle: Næste bestyrelsesmøde bliver den 23. februar 2015 kl. 11.00 til 14.00 og sommerarrangement bliver den 29. maj 10.00 – 22.00

Resultat af DoodleHer efte

 

Referent:

Poul Søe Jeppesen

Comments are closed.