Den 6. september 2011

Bestyrelsesmøde 

Mandag d. 12. dec. 2011 

Mødet holdes på FIRST HOTEL VESTERBRO, Vesterbrogade 23-29, 1620 København V 

Mødet starter kl. 13.00 

Tilstede: Jens Porsgard, Knud-Erik Krøjer Hansen, Lotte Skaarup, Max Laigaard, Torben Stoltenberg Thomsen, Mogens Buus Andersen, John Egebjerg Johansen 

Referent: Dorthe Jensen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Kommentarer til referat fra de seneste FU møder
4. Meddelelser fra formanden
5. Meddelelser fra næstformanden
6. Meddelelser fra andre
7. Medlemmer ud/ind
8. Økonomi
9. Årsmøde og generalforsamling samt forslag til vedtagelsesændringer
10. Hovedorganisationstilhørsforhold
11. Evt.

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat blev godkendt 

3. Kommentarer til referat fra de seneste FU møder
Referaterne blev godkendt med bemærkning om, at de opleves lidt korte – nærmeste som huskeliste for FU. Det besluttes at referaterne fremover bliver lidt mere uddybende 

4. Meddelelser fra formanden
Jens Porsgaard gennemgik verserende faglige sager. 

Herefter gav Jens Porsgaard følgende meddelelser:
Serviceeftersyn – baggrundsgruppen
Der har i CO10 arbejdsgruppen vedr. serviceeftersyn været afholdt en række møder. Jens Porsgaard har deltaget for EiD og det må konstateres, at der er enorm forskel på den måde løndannelsen sker på og den måde, man ønsker fremtiden på vores overvejende individuelle tilgang til løndannelse – den nyder ikke fremme.
Der er rigtig mange tjenestemandsområder (politiet, forsvaret m.fl.) og deres tilgang er meget anderledes end vores.
En konklusion på arbejdsgruppens arbejde er vel nærmest, at der ikke er nogen fællesnævner.
Resultatløn
Ifølge den netop udsendte bemyndigelse til resultatløn er der lagt vægt på mere kompetence ud til skolernes bestyrelser, der nu lokalt kan indrette resultatlønnen efter netop lokale hensyn. EiD bestyrelsen er positive over for mere lokale hensyn og mere kompetence til bestyrelserne i forhold til øverste leders resultatløn. 

Pensionsforhold ved orlov eller fravær fra skolen
Husk at man kan genindtræde i pensionskassen for erhvervsskoler, når man kommer tilbage til en skole, hvis det drejer sig om mindre end 2 års fravær. 

C-10 repræsentantskabsmøde
Jens Porsgaard fik 7500 stemmer og var topscorer blandt de på valg. 

Bestyrelsesmøde i FAF-L (Tjenestemændenes Forsikring)
Repræsentantskabet består af formænd for medlemsforeningerne og Bestyrelsen består af 6 personer her i blandt Jens Porsgaard.
Foreningen forvalter bl.a. en lejlighed på Tempelherrenstrasse, Berlin, som EiD´s medlemmer kan leje. Ligeledes ejes et luksussommerhus ved Vejrs, som også kan lejes. Se EiD´s hjemmeside for yderligere oplysninger.
Man skal have tegnet sine forsikringer i Tjenestemændenes Forsikring for at komme i betragtning. 

Møde i Vejle med Syddansk Erhvervsskole og AARHUS TECH
Baggrund for mødet er ønske fra de 2 lokalforeninger, om at høre status på sonderingen omkring nyt hovedorganisationstilhørsforhold. Mødedeltagerne drøftede herunder bl.a. at skifte i hoved-organisationstilhørsforhold vil kunne bidrage positivt til hvervningen af nye medlemmer ved nyansættelser på skolerne.
Alle var enige i at hovedudfordring for EiD er synlighed, og FU blev opfordret til at få fremstillet et professionelt PR-materiale om foreningen og hvilke fordele den giver.
 

Bestyrelsesarrangement i foråret 2012
FU arbejder på et arrangement i foråret 2012 (6. til 9. maj) 

5. Meddelelser fra næstformanden
EiD gennemfører i 2012 en møderække på ca. 10 skoler med indlæg om efterløn og pension. Indlæggene gives af repræsentanter fra PFA og FTF-a. Desuden vil EiD bestyrelsen naturligvis give en kort orientering om foreningen.Målgruppen er medlemmer og potentielle nye medlemmer.
Invitation sendes til Talsmænd, som sørger for videreformidling til medlemmer og potentielle nye medlemmer. Der udarbejdes professionelt informationsmateriale, som formidler fordelene ved at være medlem af EiD (Se meddelelse om møde med Syddansk Erhvervsskole og AARHUS TECH)
FU sætter ovenstående i værk og Bestyrelsen bemyndiger FU til at bruge midler fra tidligere hensættelser til udarbejdelse af PR-materiale.
Næstformanden har afgivet 2 høringssvar til Ministeriet for Børn og Undervisning, som kan læses på EiD´s hjemmesiden. 

6. Meddelelser fra andre
John Egebjerg Johansen bragte en udfordring m.h.t. skoleledere/cheflønninger frem. Der er store forskelle i lønindplacering for samme jobfunktion på samme skole – helt op til kr.8.000, og det virker ikke befordrende og rimeligt.En drøftelse af problematikken betyder, at Bestyrelsen vil arbejde på at få problematikken belyst via en medlemsundersøgelse. John Egebjerg Johansen udarbejder oplæg til videre forarbejdning.
Oplægget vil indeholde parametre som skolestørrelse, kombinationsskole, AMU-aktivitet/ kompleksitet, regional / lokal skole, antal fusioner m.v.
EiD har været inviteret til Læringslørdag arrangeret af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) i august 2011 og Max Laigaard deltog. Formålet med Læringslørdag er at styrke lokale samarbejder, og DFS har efterfølgende taget kontakt til en række andre organisationer inden for voksnes læring, herunder EiD, for bl.a. undersøge mulighederne for at skaffe ekstern finansiering til arrangementet. EiD har takket for henvendelsen, men vil ikke bidrage økonomisk til gennemførsel af Lærings-lørdage. Max Laigaard sender invitationen videre til Danske Erhvervsskoler.
Dorthe Jensen har haft en dialog med Preben Holm fra Fastholdelseskaravanen, som nu er placeret i Ministeriet for Børn og Undervisning, omkring idéen om at udvikle et uddannelsesforløb til ledere, der kan understøtte skolernes fastholdelse af etniske minoritetsunge i erhvervsfaglige uddannelser. Dorthe Jensen er nu en del af en netværkspartner-gruppe, der arbejder med idéen. 

Lederløn statistik i 2012 skal sættes i værk. Torben Stolten Thomsen påbegynder arbejdet først i det nye år. 

7. Medlemmer ud/ind
Medlemstallet er stort set stabilt med meget svagt vigende tendens 

8. Økonomi
Opgørelse pr. 11.12.11 viser vi følger budgettet. Resultatet ser ud til overskud i 2012. 

9. Årsmøde og generalforsamling samt forslag til vedtagelsesændringer
Årsmøde gennemføres ikke i år – gennemføres frem over hvert andet år.
Generalforsamling afholdes 15. marts, 2012, kl. 13.00 og afholdes frem over i lige år.
Talsmandskursus afholdes den 14. marts og 15. marts, 2012, som 12 – 12 møde.
Lotte og Knud-Erik arbejder videre med program m.v.
Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen fremover holdes i lige år.
Forslag til vedtægtsændringer blev drøftet og vedtaget og fremlægges på Generalforsamlingen. 

10. Hovedorganisationstilhørsforhold
Jens Porsgaard orienterede Bestyrelsen om arbejdet frem mod evt. at skifte Hovedorganisations-tilhørsforhold.
M.h.t. sonderingen er det magtpåliggende for Bestyrelsen ikke at give køb på Forhandlingsretten. Bestyrelsen forventer at kunne fremlægge forslag om nyt tilhørsforhold ved Generalforsamlingen i 2012. 

11. Evt.
Intet at bemærke

Comments are closed.