Den 5. februar 2014

             

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag den 5. februar 2014

 

HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Mødet startet kl. 12.00

______________________________________________________________________________

 

Tilstede:       Jens Porsgaard Nielsen, Mogens Buus Andersen, Lars Nissen Holm, John Egebjerg, Lars Henry Andersen, Sten Sørensen, Poul Erik Søe Jeppesen og Torben Stolten Thomsen                           

Afbud:          Lotte Skaarup, Erik Lundgaard og Inger Margrethe Jensen

Referent:      Torben Stolten Thomsen

______________________________________________________________________________

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 2 (godkendelse af referat) og nyt punkt 5b (Vedtægterne)

2. Godkendelse af referat
Referatet godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Faglige sager
Der er pt en del sager, som omhandler medlemmers forespørgsel i forhold til vilkår, når det enkelte medlem går på pension.
I forhold til helbredssikring har der været en sag for et medlem, som ved en fejl fra PFA ikke har fået HL medlem noteret, efter overgang til EID. Sagen er løst.
   Før jul opsagde PFA vores aftale og ville derefter kun tegne en individuel forsikring for medlemmerne, med væsentlig stigning i pris.  
   Sagen endte med at EID medlemmerne kunne komme ind i Akademikernes ordning. Dette betyder en eventuel mindre prisstigning 

Formanden gennemgik en række faglige sager.

Højesteretsdommen fra 17 januar – den såkaldte ”Ole Andersen” sag
http://mdst.dk/Servicemenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen/Funktionaerlovens–2a-ret-til-fratraedelsesgodtgoerelse
Sagens kerne blev fortalt på mødet og det er vigtigt, at vi er opmærksomme på højesteretsdommen ”Ole Andersen”, der omhandler aldersdiskrimination.

Der arbejdes på en model for, hvorledes Djøf medlemmer, som samtidig kan være medlem af EID, kan informeres om muligheden for medlemskab af EID
Mogens foreslår, at vi annoncere for os i DJØF bladet. Dette bliver der arbejdet videre for at få udarbejdet.
Med udgangen af januar 2014, er vi nu 373 medlemmer i forhold til egne lister.
Fremtidige lister, skal opbygges, således vi kan følge medlemmer pr skole.

John spørger til, hvornår vi kan påbegynde møderne med Moderniseringsstyrelsen i forhold til at få forhandlingsretten. Disse møderækker påbegyndes i februar af Jens Porsgaard og Sten Sørensen.

Der er udsendt regning til alle medlemmer, der er i den frivillige gruppelivsordning. I forhold til de tidligere HL medlemmer, så er betalingen ændret, således det følger EIDs retningslinjer, som er en gang årligt på det samlede beløb. HL medlemmerne har tidligere betalt månedsvis.
Der er hvert år refusion fra denne ordning på halvdelen af beløbet. I forhold til HL, så vil der i år være en manko, da deres refusion er overført til HL.

4. Meddelelser fra andre
Intet

5. Generalforsamlingen
Forslag om at invitere Inge Svendsen for at fortælle om OK15
Forslag om at invitere DJØF til at fortælle om de fordele, der er for den enkelte ved medlemskab af DJØF.
Bestyrelsen vedtager, at generalforsamlingen afholdes i Djøfs lokaler. Djøf fortæller mellem 14:00 og 16:00 om Djøf og foreningen. Generalforsamlingen afholdes fra kl. 16:00.
Vi ønsker tilmelding af hensyn til forplejning.
Der indkaldes på et senere tidspunkt(april-maj), til møde med Inge Svendsen, hvor hun fortæller om OK15
 
a. Beretning – Udsendt til bestyrelsen, som udgangspunkt for drøftelse
Det aftales, at bestyrelsen sender evt. rettelser til Jens Porsgaard i løbet af uge 7.
Lars Andersen gennemgår referatet afslutningsvis.

b. Vedtægterne – Version 4 er udsendt til bestyrelsen
Vedtægterne blev justeret og er nu endelig godkendt af bestyrelsen

c. Handlingsplan 2014-2015
Ændring til 2 år, i stedet for et år
Forslag til ændringer af handlingsplanen, kan sendes til formanden
Tilføjelse af arbejde for forhandlingsretten
Bestyrelsen fremsender øvrige

d. Sted for generalforsamling
Djøfs lokaler, Gothersgade, København

6. Økonomi
Budget for 2014 blev drøftet. Vi skal have ændret kontingentindtægterne, således de passer i budgettet.
Der er i FU ”december mødet 2013”, vedtaget strategisk, at vi bruger af formuen de næste 4 år.

7. Evt.
EID har samarbejde om fælles møde for Nordisk Skolelederforum, der afholdes den 12. og 13. maj måned i København. Vi kan tilmelde interesserede fra bestyrelsen.
Vi skal på næstkommende bestyrelsesmøde diskutere kravene til OK15.

 

 

 

 

 

 

                                             

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 31. marts kl. 10:15 i Djøfs lokaler

Comments are closed.