Den 29. august 2012

Referat bestyrelsesmøde

Onsdag d. 29. august 2012 kl. 11.00 

Mødet blev afholdt på HANSENBERG, Kolding 

Tilstede: Max Laigaard, Mogens Buus Andersen, Jens Porsgaard, Knud-Erik Krøjer Hansen, Torben Stolten Thomsen, Dorthe Jensen, John Egebjerg Johansen (Deltog fra kl. 12)

Afbud: Lotte Skaarup,

Referent: Dorthe Jensen 

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Kommentarer til referat fra de seneste FU møder
4. Hovedorganisationstilhørsforhold, sidste nyt
5. Meddelelser fra formanden
6. Meddelelser fra næstformanden
7. Meddelelser fra andre
8. Medlemmer ud/ind
9. Økonomi
10. Næste møde
11. Eventuelt

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt. 

3. Kommentarer til referat fra de seneste FU møder
Ingen kommentarer 

4. Hovedorganisationstilhørsforhold, sidste nyt
Jens Porsgaard gav status siden sidste Bestyrelsesmøde i maj måned. 

Der har været afholdt møde med STATE og HL og mødet viste, at der ikke er samme forståelse for, hvordan samarbejdet mellem STATE, HL og Erhvervsskolederne skal udvikle sig. 

Orienteringen om processen affødte en drøftelse i Bestyrelsen om fokus i arbejdet frem mod at søge optagelse i DJØF og drøftelsen gav nedenstående beslutning. 

Beslutning:
Fremover er der fuld fokus i Bestyrelsen på processen frem mod foreningens indmeldelse i DJØF, hvilket bl.a. betyder, at der ikke afholdes flere møder med STATE og HL i denne anledning.
FU udarbejder en køreplan for aktiviteter/møder i forbindelse med udmeldelse af CO10 og indmeldelse i DJØF med forhandlingsretten.
Bestyrelsen afholder snarest et møde med repræsentanter fra DJØF, som repræsenterer det politiske niveau. 

5. Meddelelser fra formanden
Jens Porsgaard gennemgik indledningsvis verserende faglige sager. 

Herefter gav Jens Porsgaard følgende meddelelser:
Berte K Grane Rektor (direktør) Godalen Videregående Skole fra Stavanger vedr. lærer og lederbesøg i København.
JPN aftaler det videre med TEC 

Forsker praktikkerkonference 19. sept.
Alle kan deltage hvis det ønskes. JPN deltager. 

Moderniseringsstyrelsen vedr. erhvervsakademier
Videresendes til bestyrelsen. 

Henvendelser fra Enhedslisten
Forespørgsel ang. Fakta om praktikplads og finanslov. Vi deltager vi ikke. 

OK. 2013
Vi genfremsender kravene fra 2011 med tilføjelse af et krav om forbedrede senioraftaler, et krav som er rejst af et af vores medlemmer. 

Møde i Moderniseringsstyrelsen 30. august
Jens og Knud-Erik deltager. 

Koordinering af OK krav
Foretages. 

6. Meddelelser fra næstformanden
Planlægningsmøde med PFA. Der er udarbejdet et nyt oplæg som indeholder bl.a. ny skattelov, pension for nyansatte. Tema: ”Hvordan sikres en acceptabel levestandard ved pensionering”.
Der er aftalt møde på EUC Vest den 11.. oktober og der planlægges et møde på Skive TS. 

Der er sendt datoer til revisorerne om møde med Max og Knud-Erik om FU-lønninger 

Det blev besluttet at udskyde det planlagte efterårs-talsmandsseminar til sidst i januar eller tidligt i februar, 2013. 

Der er planlagt kritisk gennemgang af hjemmesiden i uge 36.
Ansvar: Torben og Knud-Erik. 

7. Meddelelser fra andre
Ingen 

8. Medlemmer ud/ind
374 d.d. Yderligere nedgang må forudses. 

9. Økonomi
Max delte Budget og regnskab ud og gennemgik tallene
Det ser godt ud i forhold til budget.
Der er d.d.22 senior-medlemmer. 

10. Næste møde
Næste møde er julemødet. Det er fastlagt til den 12. og 13. december – dog flyttes det evt. til den 13. og 14. december. Mogens undersøger om der er et arrangement i Ålborg som kunne være interessant.
FU holder møde den 5. september. 

11. Eventuelt
Intet at bemærke

Comments are closed.