Den 23. maj 2012

Referat Bestyrelsesmøde Onsdag d. 23. maj kl. 13.00

Dato: 23.05.12 

Food College Aalborg, Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg

Tilstede: Jens Porsgard; Knud-Erik Krøjer Hansen; Mogens Buus Andersen; Max Laigaard; Torben Stolten Thomsen og Dorthe Jensen

Afbud: Lotte Skaarup; John Egebjerg Johansen

Referent: Dorthe Jensen 

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Kommentarer til referater fra de seneste FU møder
4. Meddelelser fra formanden
5. Meddelelser fra næstformanden
6. Meddelelser fra andre
7. Medlemmer ud/ind
8. Økonomi
9. FU-lønninger og honorar
10. Hovedorganisationstilhørsforhold, sidste nyt
11. Evt.

Referat:
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt.
Kommentarer til referater fra de seneste FU møder
Ingen kommentarer.
Meddelelser fra formanden
Jens Porsgaard gennemgik indledningsvis verserende faglige sager.
Herefter gav Jens Porsgaard følgende meddelelser:
Aftaledækning for undervisere ved erhvervsakademierne
Der har været afholdt statusmøde om aftaledækning for undervisere ved erhvervsakademierne onsdag den 25. april kl. 13 i SKAF. Siden oprettelsen af erhvervsakademierne i 2008 har CO10/LC haft løbende drøftelser med Moderniseringsstyrelsen og da der endnu ikke er noget resultat er der indgivet stævning mod Moderniseringsstyrelsen. 

Styregruppemøde i Fastholdelseskaravanen
Der har været afholdt Styregruppemøde i Fastholdelseskaravanen den 2. maj. Dorthe var forhindret i at deltage, så Bestyrelsen var desværre ikke repræsenteret. Der er endnu ikke modtaget referat fra mødet.
Møde mellem HL ,STATE og Erhvervsskolelederne
Den 29. maj afholder HL,STATE og Erhvervsskolelederne møde. Temaet er fælles ønsker og forventninger til fremtiden samt erhvervsskoleledernes mulige optagelse i DJØF´s chefgruppe
Møde med Moderniseringsstyrelsen sammen med HL
Erhvervsskolelederne og HL har haft fælles møde med Moderniseringsstyrelsen om vilkårene ved indgang i Djøf
Overenskomstkrav
Der er deadline for indsendelse af krav 3. september. Forventningen er et magert samlet resultat og nok intet til de specielle krav.
”Unge skal have uddannelsesgaranti” – artikel i FTF-A medlemsbladet
Jens er blevet interviewet til en artikel om ungdomsarbejdsløshed og uddannelsesgaranti sammen med Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet. Artiklen er offentliggjort 14. maj 2012.
Møde i CO10 HB den 29. maj
Mødedaten falder sammen med mødet med HL og STATE-lederne, hvorfor Erhvervsskolelederne ikke vil være repræsenteret
Udkast til resultatpapir – organisationsaftale for ledere under CO10´s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner
Moderniseringsstyrelsen svarer ikke på CO 10´s henvendelser.
Møde med Gymnasie Lederne og Folkeskolelederne vedr. ESHA og NSF
Mødet blev aflyst p.g.a. sygdom
Initiativ vedr. undersøgelse af Direktørlønninger sammen med HL-Lederne
Erhvervsskoleledernes lønstatistik lægges på hjemmesiden snarest og inddrages i arbejdet med at undersøge lønniveau og indplaceringer for direktører. Se endvidere referatet fra 12.12.11 

Meddelelser fra næstformanden
Tour de Danmark – ”Pensions-rundturen” – forsætter i efteråret og et møde i Trekantsområdet er i planlægningsfasen.
Skive tekniske skole har henvendt sig for et Tour de DK-møde og Knud Erik arbejder videre sammen med skolen med invitation, geografisk opland for mødet m.v.
Det blev desuden besluttet at alle mødedatoer lægges på hjemmesiden, da alle jo er velkomne til møderne.
Efterårsmøderne vil sætte yderligere fokus på forløbet i forhold til inddragelse i DJØF´s ledergruppe.
Torben og Knud Erik skal i gang med revision af Hjemmesiden.
Vedr. overenskomstforhandlinger har et medlem forslået at vi fremsætter forslag om at de centrale seniorordninger gen-indføres, idet de er udløbet og ikke genforhandlet. Forslaget bakkes op af Bestyrelsen og vil blive en del af kravene fra Erhvervsskolelederne 

Meddelelser fra andre
Seniorarrangementet den 9. og 10. maj havde et interessant program og var en succes. Der er fuld gang i planlægning af et efterårsarrangement i København.
Affødt af ovennævnte drøftede Bestyrelsen den ellers generelle udfordring i at tiltrække tilstrækkelige medlemmer til faglige / sociale arrangementer lokalt. 

Medlemmer ud/ind
Der er status quo på medlemsantal. 

Økonomi
Max gennemgik resultat pr. 20.05.12 og resultatet viser, at vi følger budgettet. 

FU-lønninger og honorar
Bestyrelsen har evalueret den ordinære generalforsamling, herunder kommentarerne vedrørende aflønning, frikøb og honorar til FU.
De nuværende aftaler og kutymer blev aftalt og vedtaget på et bestyrelsesmøde den 25.10.2004. 

Bestyrelsen har besluttet, at justere og præcisere aftalerne fra og med den 1. juni 2012.
 Formandens honorar og frikøb kan maximalt udgøre den gennemsnitlige månedsløn i løn-ramme 38. Der tillægges 18 % til pensionsformål og 1,5 % i ferietillæg.

 Såfremt formanden frikøbes til arbejde for HansenBerg, sker der en procentvis regulering af honorar og frikøb, svarende til den procentvise del af en måneds arbejdstid, der er gennemført.

HansenBerg sender opgørelse til Erhvervsskolelederne over forbrugt tid, angivet i procent, hver måned, hvorefter der eventuelt sker en regulering af honorar og frikøb.

 Næstformanden får 14 % i honorar af formandens honorar og frikøb. Der tillægges honoraret 18 % til pensionsformål og 1,5 % i ferietillæg.

 Kasseren får 18 % i honorar af formandens honorar og frikøb. Der tillægges honoraret 18 % til pensionsformål og 1,5 % i ferietillæg.

 Den gennemsnitlige månedsløn i lønramme 38 justeres hvert år omkring 1. maj, når foreningens lønstatistik offentliggøres. 

FU holder møde med de to interne revisorer for at gennemgå ændringerne. 

Hovedorganisationstilhørsforhold, sidste nyt
Fortsatte møder med HL-lederne og STATE-lederne for at opretholde den positive kontakt. 

Evt.
Intet at bemærke

Comments are closed.