Den 21. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 13.30 

Sinatur Hotel Sixtus
Teglgårdsvej 73
5500 Middelfart
tlf. 64 41 19 99 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
a. bemyndigelse til at søge optagelse i DJØF
b. Forslag til vedtægtsændringer
se bilag
6. Handlingsplan for foreningens virke i det kommende år
7. Budget samt fastsættelse af kontingent for 2012
8. Valg af formand, Jens Porsgaard modtager genvalg
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af suppleanter
11. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
12. Eventuelt  

Referat
Ad 0 Velkomst ved Foreningens formand Jens Porsgaard Nielsen. 

Ad 1 Valg af dirigent
Mariane Jørgensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

Ad 2 Valg af referent
Dorthe Jensen blev valgt som referent.
Som stemmetællere blev valgt Aage Krogsdal og Frede Kruse. 

Ad 3 Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde beretningen for perioden marts 2011 til marts 2012 med fokus på det frem ad rettede arbejde med tilknytning til DJØF´s chefgruppe. Indledningsvis kom Formanden omkring de udfordringer, der er på erhvervsskoleområdet med de forringede vilkår på efteruddannelsesområdet, HTX-udfordringer m.h.t. elevloft og ikke mindst udfordringerne på skolepraktikområdet.
Bestyrelsen foreslår ved dette års generalforsamling, at foreningen søger om optagelse i DJØF´s chefgruppe, da Bestyrelsen vurderer, at vi får vores forhold bedre varetaget i DJØF´s Chefgruppe – her er fokus på ledere og ledelse. Endvidere har DJØF´s chefgruppe et stort serviceapparat / ekspertise jurister, advokater m.v.
(Se den fulde beretning andet steds på hjemmesiden) 

Bemærkning:
Det kunne have været rart, at Beretningen var sendt ud inden Generalforsamlingen – også i lyset af de medlemmer, som ikke er til stede . 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

Ad 4 Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Kasserer Max Laigaard gennemgik regnskabet og oplyste, at regnskabet er revideret af RiR og desuden er gennemgået af de to kritiske revisorer. 

Årsregnskabet blev godkendt. 

Ad 5 Indkomne forslag
A. Bemyndigelse til at søge optagelse i DJØF
Formanden gennemgik forslaget som indledning til drøftelse på Generalforsamlingen. 

Bemærkninger
Der blev spurgt til hvad der ligger i ordet ”udfordringer” og Jens Porsgaard kunne uddybe med at vi kan risikere, at CO10 ikke vil slippe os. Endvidere kan vi risikere, at CO 10 vil forsøge at hindre, at vi får den Tjenestemandslignede ansættelse med ind i DJØF. 

Der blev også spurgt til tidshorisonten for optagelse og her må vi nok se det realistiske tidspunkt er 01.01.14, idet et skifte pr. 01.01.13 kræver at vi er klar til udmelding af CO10 pr. 1 juli 2012 – og det finder Bestyrelsen umiddelbart ikke realistisk. 

Jens Porsgaard orienterede endvidere om at vore fordele m.h.t. Forsikringer, Helbredsforsikring m.v. ikke bliver berørt ved en overflytning. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

B. Forslag til vedtægtsændringer
Max Laigaard gennemgik vedtægtsændringerne som indledning til drøftelse på General-forsamlingen. 

Bemærkninger
Generalforsamlingen havde flere kommentarer til forslaget og drøftelsen mundede ud i ønske om afstemning ved håndsoprækning m.h.t. ændring af foreningens navn til ”Erhvervsskolelederne”.
Navneændringen blev vedtaget. 

M.h.t. forslaget om at afholde Generalforsamling hvert andet år i stedet for hvert år blev der fremsat ønske om skriftlig afstemning omkring ”Kan du gå ind for ændring af foreningens vedtægter?”
Vedtagelse kræver 64 stemmer (2/3) af de 96 stemmer der er repræsenteret. 

Ja 58
Nej 38
Forslaget blev dermed ikke vedtaget p.g.a. 2/3 reglen
I forbindelse med ovenstående drøftelse opfordrede Generalforsamlingen Bestyrelsen til at sende relevant materiale i forbindelse Generalforsamlingen ud inden Generalforsamlingen. 

Ad 6 Handlingsplan for foreningens virke i det kommende år
Jens Porsgaard Nielsen gennemgik bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år.
Handlingsplan for foreningens virke i det kommende år
Marts 2012 – marts 2013: 

Fastholde professionel faglig bistand, herunder bistand til varetagelse af medlemmernes juridiske, sociale og arbejdsmæssige interesser, herunder overenskomstforhandlinger. 

Løbende kontakt til de lokale talsmænd og besøg på skolerne. 

Gennemførelse af talsmandskursus 

Tage initiativer til gennemførelse af relevante medlemsaktiviteter. 

Tilpasse Erhvervsskoleledernes arbejde, økonomi m.m. i forhold til vores mulige medlemskab af DJØF 

Fortsætte bestræbelserne på at udbygge samarbejdet med andre lederorganisationer i undervisningsverdenen. 

Fastholde og udbygge dialogen og samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen og ministerier. 

Løbende at vurdere værdien af at deltage i forskellige foraer, herunder arbejdet i styregruppen for forsker – praktiker netværket, FTF’s arbejdsgruppe for mindre organisationer samt det internationale samarbejde med ledere i udlandet, samt samarbejdet i Nordisk Skoleleder Forum og i ESHA. 

Bestyrelsen for Erhvervsskolelederne 

Handlingsplanen blev taget til efterretning. 

Ad 7 Budget samt fastsættelse af kontingent for 2012
Kasserer Max Laigaard gennemgik budgettet og understregede, at budgettet for 2012 er en ramme for udgifter og indtægter til budgetopfølgning på Bestyrelsesmøderne. 

Endvidere gjorde Max Laigaard opmærksom på, at budgettet også indebærer, at der hensættes 200.000 kr. til særlige arrangementer, herunder arrangementer for seniorklubben og udgifter til overflytning til DJØF. 

Bemærkninger
Der blev spurgt til prisen for at blive optaget i DJØF, hvilket ikke er drøftet endnu men Bestyrelsen holdning er, at det ikke må blive dyrere at være medlem ved et skifte. 

Der blev fra salen stillet spørgsmål om lønniveauet i fu.
Lønniveauet og principperne herfor er vedtaget på generalforsamlinger først i 2004 og senere konfirmeret på flere generalforsamlinger. 

Kontingentet og løn til FU blev af Bestyrelsen foreslås uændret. 

Budgettet blev godkendt som foreslået. 

Ad 8 Valg af formand
Jens Porsgaard Nielsen blev valgt med akklamation 

Ad 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg fra bestyrelsen: Lotte Skaarup, Max Laigaard, Torben Stolten Thomsen.
Derudover blev Frede Kruse foreslået til Bestyrelsen. 

Efter skriftlig afstemning er der genvalg til de nuværende bestyrelsesmedlemmer Lotte Skaarup, Max Laigaard og Torben Stolten Thomsen. 

Som repræsentant for forstandere/direktører/vicedirektører blev John Egebjerg Johansen, Herningsholm, Herning valgt 

Ad 10 Valg af suppleanter
Lars Andersen, Esbjerg
Frans Enriques, Roskilde 

Ad 11 Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 

Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter – alle modtog genvalg og blev genvalgt. 

2 revisorer:
Frede Kruse og Aage Krogsdal.
1. suppleant: Mariane Jørgensen
2. suppleant: Per Hansen 

Ad 12 Eventuelt
Revisionsfirmaet RiR er valgt af Bestyrelsen 

Formanden takkede for fremmøde og deltagelse i Generalforsamlingens beslutninger

Comments are closed.