Den 20. februar 2013

Referat fra Bestyrelsesmøde 

Tidspunkt: Onsdag den 20. februar 2013

Sted: Roskilde tekniske Skole, Pulsen 10, Mødelokale 5

Tilstede: Max Laigaard, Mogens Buus Andersen, Jens Porsgaard, Torben Stolten Thomsen, Dorthe Jensen, Lotte Skaarup, 

Afbud: John Egebjerg Johansen 

Referent: Dorthe Jensen 

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referater 13. dec. 2012 og 15. jan. 2013
3. Meddelelser fra formanden
4. Meddelelser fra andre
5. Medlemmer ud/ind
6. Økonomi
7. Overgangen til Djøf
8. Generalforsamling i marts
9. Næste møde
10. Evt.

Referat:
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt. 

Godkendelse af referater 13. dec. 2012 og 15. jan. 2013 samt ekstraordinær generalforsamling 31. januar 2013 

Referaterne fra Bestyrelsesmøderne den 13. dec. 2012 og 15. januar, 2013 godkendes uden bemærkninger. 

Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling, som blev udleveret på mødet, gav følgende kommentarer:
Marianes efternavn rettes til det korrekte nemlig ”Jørgensen” og Max´s kommentar m.h.t. betingelser præciseres til ”Aftale og forhandlingsret” og formuleringen ”Fælles lederforening” slettes. 

Meddelelser fra formanden 

Knud Erik er udtrådt af Bestyrelsen. Jens foreslår Torben konstitueret som ny næstformand frem til Generalforsamlingen 21. marts, 2013. Torben accepterer konstituering og vælges. 

Den største arbejdsopgave for formanden siden sidste bestyrelsesmøde i januar, 2013, har været de netop overståede overenskomstforhandlinger. Som beskrevet i Medlemsinformation 2 af 8. februar, 2013 finder Jens ikke processen tilfredsstillende. 

Herefter gennemgik Jens verserende faglige sager. 

Jens orienterede endvidere om, at AC har indgået aftale på Erhvervsakademiområdet. 

Meddelelser fra andre
Ingen 

Medlemmer ud/ind
Der er d.d. 356 medlemmer. 

Lønrammeindplacering og antal medlemmer:
î Lønrammer 32: 58 medlemmer
î Lønrammer 34: 127 medlemmer
î Lønrammer 35: 103 medlemmer
î Lønrammer 36: 30 medlemmer
î Lønrammer 37: 26 medlemmer
î Lønrammer 38: 12 medlemmer 

Økonomi
Bestyrelsens årsrapport fremlægges af Max. Årsrapporten godkendes med følgende kommentar:
Bestyrelsen besluttede, at ”Andre hensættelser” – ” Hensat til særlige arrangementer 2008 og 2009” (pkt. 10 på side 12) ikke bliver afholdt og derfor hensættes i Egenkapitalen. 

Regnskab 2012 og Budget 2013 

Max udleverede og gennemgik regnskab og budget, som blev godkendt af Bestyrelsen. 

7. Overgangen til Djøf
Under drøftelsen af overgangen til Djøf blev følgende drøftet og præciseret:
Det videre arbejde med overgang til Djøf er en proces, som nu forsættes efter beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling den 31. januar 2013. 

Jens sætter processen i gang med udmeldelse af CO10 og indmeldelse i DJØF snartest efter dagens Bestyrelsesmøde. 

Det juridiske aspekt i at flytte fra CO10 til Djøf blev drøftet.Max forespurgte om der lå et juridisk notat, hvilket Jens afviste. Derimod er flere jurister blevet konsulteret og svaret er samstemmende, at juridisk er der ingen problemer i at flytte foreningen over i Djøf.
Mindretallet i Bestyrelsen opfordrende til, at Bestyrelsen får foretaget en uvildig juridisk vurdering, hvilket blev nedstemt. 

Flere medlemmer har forespurgt, hvordan de var stillet, såfremt de ikke underskrev indmeldelsesblanket-ten. Jens svarede, at Bestyrelsen ikke ville blande sig i, hvor det enkelte medlem var organiseret. Mindretallet i Bestyrelsen spurgte, om det indebar, at de ville blive ekskluderet, hvortil Jens svarede, at det kan der ikke svares på, dette er en proces hvor ingen kender de eventuelle udfordringer. 

Mindretallet i Bestyrelsen spurgte til, om foreningens navn er ”Erhvervsskolelederne i Danmark” ved overflytning til Djøf eller om den stadig hedder ”Erhvervsskolelederne”. Her præciserede Jens, at foreningens navn stadig er ”Erhvervsskolelederne” og ikke som det fremgår af Indmeldelsesblanketten til Djøf ”Erhvervsskolelederne i Danmark”. Det er en ”fodfejl” formuleringsmæssigt, som ikke vil få betydning i den videre proces mod overflytning til Djøf. 

Generalforsamling i marts, 2013 

Til nu et indkommet forslag ang. ESHA.
Forslag til Generalforsamlingen skal være Bestyrelsen i hænde senest torsdag den 28. februar. 

Den skriftlige beretning sendes ud sammen med indkomne forslag. 

Næste møde
Tidspunkt:
Tirsdag den 12. marts, 2013.
Der er frokost kl. 12.00 og mødet starter 12.30. 

Sted
HANSENBERG, Kolding 

Eventuelt
Intet at bemærke 

Comments are closed.