Den 13. december 2012

Referat fra bestyrelsesmøde 

Torsdag d. 13. december 2012 kl. 10.00
Mødet holdes på Hotel Byparken, Grønningen 2, Kolding

Tilstede: Max Laigaard, Mogens Buus Andersen, Jens Porsgaard, Knud-Erik Krøjer Hansen, Torben Stolten Thomsen, Dorthe Jensen, Lotte Skaarup, John Egebjerg Johansen

Afbud: 

Referent: Dorthe Jensen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Diskussion og vedtagelse af statuspapir og køreplan for DJØF overgang – oplæg udsendt
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
4. Kommentarer til referat fra de seneste FU møder
5. Meddelelser fra formanden
6. Meddelelser fra næstformanden
7. Meddelelser fra andre
8. Medlemmer ud/ind
9. Økonomi
10. Eventuelt.

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden revideret og godkendt 

2. Diskussion og vedtagelse af statuspapir og køreplan for DJØF overgang – oplæg udsendt
Jens Porsgaard redegjorde indledningsvis for indholdet i det – inden mødet – udsendte bilag ”Historisk mulighed”, hvor han har redegjort for hvorfor han, som Formand, forsat ser, at Bestyrelsen skal arbejde for overflytning til DJØF – også selvom vi ikke kan få forhandlingsretten med.
Jens påpegede bl.a., at han mener vore vilkår bedre kan varetages i fællesskab med Gymnasieskolernes lederforening, VUC lederne og snart også Handelsskolernes ledere i regi af DJØF´s Chefgruppe.
Endvidere understregede Jens, at Moderniseringsstyrelsens mantra og kommende OK-krav om fælles lederaftale for alle ungdomsuddannelsesledere taler klart for overgang til DJØF.
Jens mener bestemt, at ungdomsuddannelsesledere ønsker overgang overgang til DJØF. 

Endelig fremhævede Jens det det faktum, at en lille organisation, som vores er sårbar idet al viden og kompetence samles hos meget få personer.
Jens pointerede, at han finder, at hvis vi stiller en forhåndsbetingelse om forhandlingsretten reelt vil være det samme som ikke at kunne komme i DJØF.
Sluttelig understregede Jens, at det er vigtigt at huske baggrunden for, at vi startede processen mod overflytning til DJØF; nemlig vigende medlemstal og udfordringen i at tiltrække nye medlemmer. 

Jens´ redegørelse affødte herefter en drøftelse i Bestyrelsen om, hvorvidt der skal arbejdes for overflytning til DJØF´s chefgruppe uanset om vi kan få forhandlingsretten med eller ej.
Under drøftelsen efterlyste Max resultater fra forhandlingerne med rektorforeningen for gymnasierne og hvilke planer der var for en fælles lederforening. 

Knud Erik foreslog, at vi tager endnu et møde med HL og STATE for at sikre os at alle muligheder for fælles fodslaw er afprøvet.
Drøftelsen vist, at Bestyrelsen er enig om, at vi forsat arbejder for overflytning til DJØF, men Bestyrelsen er splittet i forhold til, om vi også søger overflytning DJØF´s chefgruppe uden forhandlingsretten.
For at komme videre i processen besluttede bestyrelsen følgende:

Beslutning
FU/Erhvervsskolelederne inviterer HL og STATE til møde om mulighederne for fælles overgang til DJØF´s chefgruppe hurtigst muligt. (Deltagere: Formandsskaberne)
Herefter inviteres CO10 til møde med STATE og HL og Erhvervsskolelederne for at drøfte vilkår for at gå ud af CO10
(Formandsskaberne deltager)
Møderne skal være gennemført inden udgangen af januar 2013.
HVIS CO10 ikke giver tilsagn om at ville afgive forhandlingsretten indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Erhvervsskolelederne snarest her efter.
Under henvisning til referatet fra seneste Bestyrelsesmøde 29. august, 2012 er der – ud fra ovenstående beslutning – sket en ændring i Bestyrelsens holdning m.h.t. møder med HL og STATE omkring drøftlser i forbindelse med overflytning til DJØF´s chefgruppe. 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 1 måned efter begæringens fremsættelse og indkaldes med mindst 14 dages varsel, ledsaget af dagsorden for generalforsamlingen. 

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Se sidste afsnit i pkt. 2
4. Kommentarer til referat fra de seneste FU møder
Referaterne er taget til efterretning
5. Meddelelser fra formanden
Jens Porsgaard gennemgik indledningsvis verserende faglige sager. 

Herefter gav Jens Porsgaard følgende meddelelser:
FTF kursus: ”Stærke fællesskaber med godt omdømme?”
Jens har deltaget i 2 dages kurset ”Stærke fællesskaber med godt omdømme?”.
Her var forskellige indlæg omkring fagbevægelsens udvikling. 

Møde om stillingsstruktur på professionshøjskoleområdet
Medlemmer på maritime skoler bliver omfattet af ovenstående
Erhvervsakademisagen:
Sagen er nu blevet berammet i Østre Landsret til den 24. og 25. september 2013 fra 9:30 – 15. 

FAF repræsentantskab
Jens Porsgaard henviste til, at medlemmerne skal huske, at der er mulighed for at leje sommerhus i Vejrs og lejlighed i Berlin. Mulighederne kan ses på Erhvervsskoleledernes hjemmeside. 

CO10’s repræsentantskabsmøde
På dagsordenen var orientering om overenskomstkrav. 

Orienteringer fra PFA vedr. skattereform og fradragsregler mv.
Der kan læses om ovenstående på Erhvervsskoleledernes hjemmeside. 

Afrapportering fra Serviceeftersynet
Henrik Højrup Hansen, souschef i CO 10, har nu udsendt afrapportering fra Serviceeftersynet. 

Skrivelse vedr. 3 ugers høringsfrist fra Ministeriet for Børn og undervisning til HL
Afgørelse foreligger nu fra Ministeriet – til nu har høringsfristen alene været en hævdvunden ret på 3 uger, men nu foreligger der en afgørelse på skrift. Dén har været savnet. 

Forsker/Praktiker netværkskonference om internationalisering
Interessant konference, som Jens Porsgaard deltog i. 

6. Meddelelser fra næstformanden
Ingen

7. Meddelelser fra andre
Ingen

8. Medlemmer ud/ind
Der er kommet 26 nye medlemmer til og 41 medlemmer har meldt sig ud – overvejende p.g.a. pensionering.
Bestyrelsen drøftede på den baggrund medlemssammensætningen og Max gav nedenstående overblik.
Lønrammeindplacering og antal medlemmer:
Lønrammer 32: 57 medlemmer
Lønrammer 34: 132 medlemmer
Lønrammer 35: 101 medlemmer
Lønrammer 36: 31 medlemmer
Lønrammer 37: 28 medlemmer
Lønrammer 38: 12 medlemmer 

9. Økonomi
Max delte budget og regnskab ud og gennemgik tallene
Det ser godt ud i og tegner på et mindre forbrug end budgetteret.
Der er d.d. 20 senior-medlemmer. 

10. Næste møde
Umiddelbart efter mødet med CO10, STATE og HL – januar 2013 

11. Eventuelt
Intet at bemærke

Comments are closed.