Den 12. marts 2013

Referat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag den 12. marts 2013 

HANSENBERG
Skovvangen 28 

Mødet startet kl. 12.30 og afsluttet kl. 14.05 

Tilstede: Jens, John, Dorthe, Max, Lotte, Torben og Mogens

Afbud: Frans

Referent: Mogens

 

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat 20. feb. 2013
3. Meddelelser fra formanden
4. Meddelelser fra andre
5. Medlemmer ud/ind
6. Økonomi
7. Generalforsamling i marts
a. Beretningen til godkendelse
b. Indkomne forslag til behandling (disse er i forlængelse af dagsordenen)
i. Udmeldelse af ESHA og Nordisk Skolelederforum – se forslag 1
ii. Undersøgelse af de juridiske konsekvenser – Se forslag 2
iii. Der frem til næste bestyrelsesmøde kigges ændring af organisationen og på honoraret til formanden
c. Forslag fra bestyrelsen til bestyrelsesposterne
i. Næstformand – Knud-Erik udtrådt – valg af ny næstformand Torben S Thomsen modtager valg
ii. Bestyrelsesmedlem – Mogens på valg og modtager valg
iii. Bestyrelsesmedlem – Dorthe på valg
iv. Frans indtrådt derfor valg af ny 2. Suppleant, samt valg af 1. Suppleant
v. Valg af 2 nye revisorer
8. Evt. 

Ad 1:
Vedtaget uden kommentarer. 

Ad 2:
Referat godkendt uden kommentarer. 

Ad 3:
Formanden omtalte nogle få personsager. Ingen kommentarer.
Formanden omdelte breve, som vil blive sendt til DJØF og CO10. Disse afsendes umiddelbart efter dagens bestyrelsesmøde. Ingen kommentarer til brevenes indhold.
Indmeldelse fra 2 medlemmer på Århus Tech ønsker de allerede fremsendte indmeldelser sat i bero, indtil efter generalforsamlingen. 

Ad 4:
Der var ingen meddelelser. 

Ad 5:
Max fremlagde medlemstal. Max og Torben har været igennem medlemslisten, idet der er problemer med e-mail til alle. Det er fx e-mail der lukkes ved afskedigelse og fratrædelser. Der er ikke en løsning der er nem, men kontakt til skolen kan normalt løse problemet. 

Ad 6:
Max omtalte hensættelserne i regnskabet, som nu bliver tilbageført egenkapitalen. Det er uklart hvad hensættelserne i sin tid blev hensat til, men særlige arrangementer blev omtalt, og den tidligere bestyrelsesbeslutning blev fastholdt. Der var ikke muligt at huske alle tidligere beslutninger om anvendelsen af disse hensættelser. Regnskabet er klar og skal underskrives i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen. 

Ad 7:
Bestyrelsen har fastsat den 28. februar som sidste dag for rettidig indkommende forslag. 

Ad 7a:
Beretningen blev efter få rettelser godkendt af bestyrelsen.
Vi ændre teksten under konklusionen til: ”Vi ser dog enkelte der ikke i er enige i det juridiske grundlag, og har forsøgt at udsætte processen.” 

Ad 7b:
Forslag 1: Formanden fremhæver, at der er tale om ledelsesprojekter og debatemner, der relaterer til ledelse og lederes løn- og arbejdsvilkår, som netop ikke er projekter vi ser på skolerne eller andre steder. Der er ingen større økonomi i medlemskabet. Bestyrelsen er for medlemskabet, og anbefaler derfor at stemme mod forslaget.
Forslag 2: Der skal ændres følgende navne: Claus Hansen skal udlades, og i stedet indsættes Kim Clausen, talsmand for Learnmark.
Flertallet i bestyrelsen anbefaler at stemme nej til forslag 2. 

Forslag 3: Forlaget om opdeling af formandsposten kan bestyrelsen ikke stemme for. Bestyrelsen forslår forslaget nedstemmes.
Foreningens samlede udgifter til løn og pension til formand, næstformand, kasserer og sekretariat er 1,45 mill. Kr.
Der udsendes information fra bestyrelsen sammen med forslaget, for at belyse ovennævnte løn og pensionsomkostninger. 

Ad 7c:
Frans er medlem i bestyrelsen indtil generalforsamlingen.
I udsendelsen anføres kun hvem der er på valg, og ikke hvem der ønsker genvalg eller indstilles til næstformandsvalg. Der er enighed om, at det ikke er ønskeligt, at formand og næstformand er fra samme skole. 

Ad 8:
Intet.

Comments are closed.