Den 12. maj 2011

Referat fra Bestyrelsesmøde

Torsdag d. 12. maj 2011 kl. 11.00 

Mødet afholdtes på HANSENBERG i Kolding 

Tilstede: Jens Porsgaard Nielsen, Dorthe K. Jensen, Lotte Skaarup, og Torben Stolten Thomsen, Knud-Erik Hansen, Mogens Buus Andersen,

Afbud: Max Laigaard, John Egebjerg
Referent: Dorthe K. Jensen 

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Kommentarer til referat fra de seneste 2 FU møder
4. Meddelelser fra formanden
5. Meddelelser fra næstformanden
6. Meddelelser fra andre
7. Medlemmer ud/ind
8. Økonomi
9. Årsmøde og generalforsamling: evaluering
Indsatsområde
10. Evt. 

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt 

3. Kommentarer til referat fra de seneste 2 FU møder
Ingen kommentarer 

4. Meddelelser fra formanden
Bestyrelsen drøftede videre arbejde med sonderingen af foreningens fremtidige tilhørsforhold med baggrund af scenarieoplægget på Generalforsamlingen. Der sonderes flere forskellige muligheder. 

Forretningsudvalget holder møde med lederforeningsbestyrelserne fra Odense og Århus i Vejle bl.a. omkring foreningens fremtidige tilhørsforhold. 

Knud-Erik har haft møde med PFA omkring oplæg for lokalforeningerne om pensionsforhold.
Det er aftalt, at PFA-oplæg på skolerne kan rekvireres via Bestyrelsen (Knud-Erik Hansen)
Omtale af indlægget findes på hjemmesiden. 

Jens har haft møde med FTF-A om oplæg om Tjenestemandspension tilegnet lokalforeningerne.
Bestyrelsen, Knud Erik, arbejder på at indlæggene fra PFA og FTF-A køres sammen til et arrangement. 

Tjenestemændenes Forsikringsselskab tilbyder tilskud til faglige arrangementer med socialt indhold.
Lotte og Torben undersøger ansøgningsprocedure og muligheder. 

Som opfølgning på Talsmandsseminaret sendes eksempler på Vedtægter for lokale lederforeninger til deltagerne på seminaret. Sekretariatet udsender 

Jens deltager i Forhandleruddannelse gennem FTF i efteråret 2011. 

Møde i Forsker Praktiker netværket 26. Maj. Interessante projekter kan sendes til Jens, som kan bringe dem med på netværksdagen. 

Fastholdelseskaravanen har forespurgt om samarbejde. Dorthe tager kontakt for nærmere drøftelse af muligheder. 

Jens gennemgik herefter aktuelle faglige sager på skolerne. Der er pt. mange sager… 

5. Meddelelser fra næstformanden
Se indlægget om PFA under pkt. 4 

6. Meddelelser fra andre
Intet 

7. Medlemmer ud/ind
P.t. en lille stigning i medlemstal. 

8. Økonomi
Udgifterne og indtægter følger budgettet 

9. Årsmøde og generalforsamling: evaluering 

Evaluering
Talsmandsseminaret var en succes og vil blive gentaget årligt. 

Årsmødets program var fint.
Generalforsamlingen var ikke prof. gennemført og vi var meget få deltagere. 

Drøftelse af fremtidige årsmøder og generalforsamlingerne fortsættes på Bestyrelsens seminar i september 2011. 

Mødeplan for Bestyrelsen:
1. møde: Torsdag den 18. august 2011
2. møde: 25., 26. og 27. september 2011
3. møde: Torsdag den 1. december 2011
4. møde: Torsdag den 19. januar 2012
5. møde: 14. og 15. marts 2012 (før Talsmandsseminar og Generalforsamling)
6. møde: 15. marts: Generalforsamling 

Indsatsområder
FTF-A / PFA møde
Kontakt til DJØF
Hvervning af nye medlemmer (materiale udarbejdes evt. via professionelt bureau) 

Eventuelt.
Intet at bemærke

Comments are closed.