Den 1. februar 2011

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 1. februar 2011 kl. 11.30 

Aarhus Tech
Center for Mad og Gastronomi 

Dollerupvej 2 – 4
8000 Århus C 

Tilstede: Jens Porsgaard Nielsen, Knud-Erik Hansen, Max Laigaard (til kl. 13.30), Dorthe K. Jensen, Lotte Skaarup, Mogens Buus Andersen, Mariane Jørgensen 

Afbud: John Egebjerg, Torben Stolten Thomsen 

Referent: Mariane Jørgensen 

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 16. december 2010
3. Kommentarer til referat fra de seneste 3 FU møder
4. Meddelelser fra formanden
5. Meddelelser fra næstformanden
6. Meddelelser fra andre
7. Medlemmer ud/ind
8. Økonomi
9. Årsmøde og generalforsamling
10. Evt. 

Referat:
Ad 1.
Dagsorden blev godkendt med ændret rækkefølge, da ML kun kunne deltage til kl. 13.30. 

Ad 2.
Referatet blev godkendt. 

Ad 3.
De tre FU-referater blev taget til efterretning uden kommentarer. 

Ad 4.
JPN informerede om flere sager på skolerne, hvor medlemmer har fået hjælp til forhandlinger om løn eller fratrædelse. 

Generelt kan de svære økonomiske tider mærkes – der bliver færre lederstillinger, hvilket igen betyder at presset på vores medlemmer øges. 

En del medlemmer er tilmeldt PFAs helbredssikring, men langt fra alle. Det besluttes at gøre opmærksom på fordelene ved det på vores hjemmeside. 

JPN deltager i 75 års jubilæum i Tjenestemændenes Forsikring 12. februar 2011. 

Ad 5.
KEH meddelte at der d. 9.2.2011 afholdes møde med udvalgte seniorer mhp. at få stiftet seniorafdeling af EiD. Mødet afholdes i Kolding i forlængelse af fu-møde. 

Ad 6.
Intet 

Ad 7.
Foreningen har pt. 411medlemmer 

Ad 8.
Regnskabet for 2010 er afsluttet og resultatet blev et lille overskud. ML holder møde med ekstern og interne revisorer i uge 6. 

Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvis der er behov for det. Ellers sendes regnskabet til bestyrelsen efter mødet med revisorerne. 

Forslag til budget for 2011 drøftes på næste ordinære bestyrelsesmøde. 

Ad 9.
Der er indgået aftale om oplæg på årsmødet med Karen Marie Lillelund, Ton Duif fra ESHA og Bente Sorgenfrey FTF 

Potentielle medlemmer inviteres til at deltage i årsmødet på foreningens regning. 

Der er dags dato solgt 13 af 18 stande på udstillingen. MJ arbejder videre med at få solgt de sidste 5 stande. 

Der er inviteret til talsmandskursus dagen før årsmødet. KEH gennemgik programmet. Bestyrelsen deltager også. 

Det udsendte udkast til bestyrelsens skriftlige beretning blev gennemgået og justeret. JPN udsender 2. version til yderligere kommentering. 

MJ genopstiller ikke til bestyrelsen. Dette giver anledning til at foreslå at bestyrelsen fremover skal bestå af 8 medlemmer i stedet for 9 som nu. Max formulerer forslaget til vedtægtsændring. 

Ad 10.
Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 15. marts kl. 11.00 på Byggecentrum i Middelfart.

Comments are closed.